Offentlig ettersyn: reguleringsplan Hendholmen industriområde

Averøy formannskap vedtok å legge forslag tilreguleringsplan Hendholmen industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK 64/2018; møte 05.11.2018).

Konsulentfirma Norconsult AS utarbeidet på vegne av forslagstiller MacGregor Norway AS - Triplex forslag til detaljreguleringsplan Hendholmen industriområde. Triplex er en avdeling i MacGregor konsernet og er produsent av utstyr for fiske- og offshore skip. Virksomheten ligger på øyen Hendholmen i Hendvågen.

Planforslaget bygger på eksisterende situasjon og legger til rette for utvidelse av eksisterende industriområde med ca. 12 daa får å øke lager- og produksjonskapasiteten. Det foreslås å fjerne resterende fjellmasser i nordøstlig del av øyen og fylle ut i sjøen. Det ønskes plassert ny produksjonshall på fastgrunn, mens de utfylte arealene skal brukes til utendørslager og trafikkareal. Planen tar også hensyn til trafikkavviklingen både eksternt og internt.


Planforslaget
Plankart - Hendholmen industriområde -16102018  (PDF, 799 kB)
Bestemmelser - Hendholmen industriområde - 16102018 (PDF, 337 kB)
Planbeskrivelse - Hendholmen industriområde - 16102018 (PDF, 8 MB)
Støyvurdering - Hendholmen industriområde - 15122017 (PDF, 2 MB)
Geoteknisk undersøkelse - Hendholmen industriområde - 17102017 (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 21.12.2018
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129