Offentlig ettersyn – Søknad om å etablere nytt oppdrettsanlegg på lokalitet Rokset

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Rokset (62° 58,405 ¹ N 7° 88,734¹ Ø) i Averøy kommune.

Det blir søkt om en samlet MTB på 2340 tonn på lokaliteten.

Lokalitetsnavnet er i søknaden oppgitt til å være Rokset men anlegget er omsøkt plassert utenfor Heggeset.

 Kartutsnitt som viser oppdrettsmerder ved Heggset - Klikk for stort bilde   
Det vises ellers til dokumentene i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 05.05.22.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon +47 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy