Offentlig ettersyn - Søknad om tillatelse til landbasert oppdrett på lokalitet Tøfta

Det foreligger søknad fra Averøy Seafood AS om tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Tøfta ved Øksenvågen i Averøy kommune.

Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta.

Anlegget skal bestå av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca. 450 meter langt, ca. 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø.

Reguleringsplanen for området ble stadfestet i 2019.

Viser ellers til dokumentene i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 01.03.21.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy