Offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse til plassering av ny lukket slaktemerd på lokalitet Hendneset

Pure Norwegian Seafood AS søker om tillatelse til å legge ut en ny tett slaktemerd på deres lokalitet 27376 Hendneset. Den eksisterende merden flyttes litt og plasseres ved siden av den nye.

Søknaden må sees i sammenheng med tidligere søknad om utvidelse av MTB (maksimalt tillat biomasse) til slaktemerdtillatelsen. Mattilsynet region Midt har gitt tillatelse til en samlet MTB på lokaliteten på 910 tonn MTB under vilkår om at utvidelsen på 780 tonn kun skjer i lukket merd.

Denne nye søknaden gjelder den fysiske plassering av selve merdanlegget.

Kartutsnitt som viser plasseringen av slaktemerder - Klikk for stort bilde 

Det vises ellers til dokumentene i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 16.05.22.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon +47 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy