Offentlig ettersyn - søknad om tillatelse til utfylling i sjø

B-O Service AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 78/191, Storsandøyvegen 283.

De ønsker å fylle ut med om lag 14 000 m3 steinmasser over et areal på om lag 3 715 m2.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no innen 5. juli 2018.