Oppstart av arbeid med ny gebyrforskrift for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket

Averøy kommune starter arbeid med utarbeidelse av forskrift om kommunale gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll på områder der kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Forskriften hjemles i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), og Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Formålet med forskriften er at kostnader ved saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A, og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, skal kunne dekkes inn gjennom gebyr.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med:

  1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  4. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
  5. Påslipp av fettholdig vann
  6. Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet, og settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandling, tilsyn eller kontroll. Gebyrene kan ikke brukes til å finansiere andre deler av kommunens drift.

Averøy kommune har i dag ingen lokal gebyrforskrift som hjemler gebyrer for kommunens ansvar som forurensningsmyndighet. Dette gjør det vanskelig for kommunen å prioritere oppgaver på forurensningsområdet, selv om dette er lovpålagte oppgaver.

Innspill til arbeidet sendes skriftlig innen 14. april 2021 til:

Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy

Eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy