Oppstart av planprosess - endring av reguleringsplan Gaupsundet hyttefelt

Sivilingeniør Jann Reistad v/ Jaron Prosjekt, på vegne av tiltakshaver Dag Hansen (Gullhatten AS), fremmet til Averøy kommune en anmodning om oppstart av prosess for endring av reguleringsplan Gaupsundet hyttefelt. Denne reguleringsplanen ble vedtatt av Averøy kommune 19.12.2006 (KS-sak 101/06). Seinere i 2009 ble behandlet mindre endring av denne reguleringsplanen. Hyttefeltet ligger øst på Storsandøya. Det er per idag etablert 9 hytter i feltet.
I møte den 16.02.2021 ble det gitt tillatelse til oppstart av prosess for endring av denne reguleringsplanen.

Gjeldende reguleringsplankart - Gaupsundet hyttefelt (PDF, 450 kB) 
Gjeldende reguleringsplanbestemmelser - Gaupsundet hyttefelt (PDF, 257 kB) 

Planinitiativ (PDF, 991 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 190 kB)

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jann Reistad v/ Jaron Prosjekt (jann.reistad@gmail.com).

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet kan sendes innen 10.04.2021 til epost: jann.reistad@gmail.com