Reguleringsplan Bremsnes sjøfront. Igangsetting av planprosess

Averøy formannskap vedtok i møte 12.03.2019 å sette i gang prosess for regulering av området ved Bremsnes kai (sak FSK 20/2019).

Prosessen for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen Bremsnes sjøfront ble tidligere satt i gang av formannskapet etter vedtak 70/2011 i møte 20.06.2011. Hensikten med påbegynt planarbeid var å erstatte elde planen Bremsnes - deler av Bremsnes gård (vedtatt 21.05.1985) med ny plan som vi gi mulighet å tilbakeføre trafikkareal tilhørende Bremsnes kai til opprinnelig tilstand. Det var da bestemt å utarbeide og behandle først planprogram for planen og så utarbeide konsekvensutredning og selve planen.

Planprogram for denne reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.07. - 31.08.2011. De ble innsamlet da uttalelser fra offentlige instansene og private personer. Planprogrammet ble siden denne tiden ikke ferdigbehandlet. Arbeidet med planen var nedprioritert siden 2012.

Nå er det aktuelt å igangsette planarbeid på nytt.

Innenfor planområdet vil det bli vurdert å tilrettelegge for følgende tiltak:

  • Landbruksområder vil bli ivaretatt – blir regulert til landbruksformål.
  • Kulturminne og kulturmiljø ved steinringen og Bremsnes gård med tilrettelegging for kulturarrangement.
  • Etablering av badestrand/rekreasjonsområde.
  • Bobilparkering/ parkering tilhørende rekreasjons/kulturområde.
  • Utvidelse/videreføring av næringsområde. 
  • BRA er eksisterende næringsbebyggelse.
  • Etablering av renseanlegg for Bremsnes-området.
  • Offentlig kai. Bremsnes kai er per i dag offentlig.
  • Etablering av småbåthavn.

Saksdokumenter:
Saksframlegg og formnnskapets vedtak (PDF, 2 MB)
Kart med avgrensning av planområdet (PDF, 846 kB)

Innspill til planprosessen skal fremsettes skriftlig og sendes innen 20.05.2019 til:
Averøy kommune Postboks 152, 6538 AVERØY;
eller til e-post: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00