Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv.64 fra Ba til Vebenstad. Offentlig ettersyn.

Averøy formannskap vedtok i møte 10.04.2019 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv.64 fra Ba til Vebenstad (sak FSK 26/2019).

Planforslaget ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Averøy kommune. Målet for prosjektet er å tilrettelegge for en god og trafikksikker forbindelse for myketrafikanter på strekningen, samt bidra til at flere vil gå og sykle istedenfor å kjøre bil.

Gjennom planleggingen er det avdekt dårlige grunnforhold på flere steder mellom Ba og Vebenstad. Dette har komplisert prosjektet noe og medfører at bro og fylling over Bådalselva må peles til fast fjell. I tillegg er det nødvendig å etablere en motfylling for å stabilisere massene 300-400m øst for broen. Motfyllingen tilbakeføres til sitt opprinnelige formål etter at anleggsfasen er over. Planen legger opp til en justeringer av bussholdeplassene på strekningen for å tilpasse seg den nye gang- og sykkelvegen. I tillegg har det vært helt nødvendig å forbedre krysset mellom fv.64 og fv.255 for å få gode nok siktforhold, både for myke kryssende trafikanter til/fra skolen samt for kjørende. Planprosessen og vurkninger av planforslaget er nærmere beskrevet i  saksframlegget. (PDF, 655 kB)

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 7 MB)
Planbestemmelser (PDF, 65 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

 

Statens vegvesen og Averøy kommune inviterer alle interesserte til folkemøte ifm. offentlig ettersyn av planen mandag 13. mai kl.17:00 på Bodalen Friskole.

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder og ansvarlig planlegger Jøran Mentzoni Eilertsen (95904295 epost: joran.mentzoni.eilertsen@vegvesen.no)

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 03.06.2019 sendes:
Averøy kommune, Pb. 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129