Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta - 2. gangs offentlig ettersyn

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til 2. gangs offentlig ettersyn (FSK sak 12/2018; møte 13.03.2018). 

Reguleringsplanforslag er utarbeidet av konsulentfirma Akons AS etter oppdrag av forslagstiller Averøya Seafood AS. Hensikten med planprosess er å lage en detaljreguleringsplan som vil legge til rette for etablering av landbasert fiskeoppdrettsanlegg, smoltanlegg, havn med kai og molo, fiskeslakteri og tilhørende infrastruktur.

Første offentlig ettersyn var gjennomført i perioden 24.08. - 16.10.2017. Det ble mottatt 6 høringsuttalelser fra offentlige instanser, og 8 fra privatpersoner, foreninger m.m. Noen av merknadene gjelder forhold ved planen som kan endres, og noen er imot planforslaget. Fylkesmannen og fylkeskommunen fremmet innsigelse til planforslaget. Vurdering av merknadene er gitt i saksframlegg. Endringer i planbestemmelsene og planbeskrivelsen er uthevet med gul farge.

Aktuelle dokumenter:

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 04.05.2018 til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy