Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Egengodkjenning.

Averøy kommunestyre har i møte 13.12.2018 egengodkjent detaljreguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta (KST67/2018).

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av konsulentfirma Akons AS etter oppdrag av forslagstiller Averøya Seafood AS. Hensikten med planprosessen er å lage en detaljreguleringsplan som vil legge til rette for etablering av smoltanlegg, landbasert fiskeoppdrettsanlegg, fiskeslakteri, havn med kai og tilhørende infrastruktur. Planforslaget og konsekvensutredning ble utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fremmet innsigelse til denne planen under offentlig høring. Fylkesmannen opprettholdte sin innsigelse etter meklingsmøte med kommunen.

Ifølge plan- og bygningslovens § 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet:
«Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas mekling mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og innsigelsen, med meklerens tilråding, til departementet. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og planen endres».

Reguleringsplanen blir nå oversendt til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta:

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy