Reguleringsplan Hendvågen steinbrudd. Egengodkjenning

Averøy kommunestyre har i møte 19.03.2018 egengodkjent reguleringsplan for Hendvågen steinbrudd (KST 16/2018).

Reguleringsplan for Hendvågen steinbrudd er utarbeidet av ansvarlig planlegger IKON arkitekt og ingeniør AS (tidligere Iversen og Petch AS) etter oppdrag fra forslagstiller Odd Halvor Gustad.

Hensikten med utarbeidelse av reguleringsplanen er tilrettelegging for videreutvikling av Hendvågen steinbrudd.

Det reguleres et areal på ca. 80 daa. til steinbrudd og masseuttak, hvorav ca. 20 daa. er utsprengt. Arealene innenfor området vil i første fase driftes som et dagbrudd, men ettersom bruddet utvides vil området bli benyttet til lagring av ferdigprodukter, produksjon av grus og pukk, samt etablering av annen infrastruktur som naturlig hører sammen med råstoffutvinningen i bruddet.

Innenfor steinbruddets konsesjonsområde er det planlagt å utvinne ca. 1,3 millioner m³ blokk stein, med et årlig uttak på 100 000 m³ steinmasser. Uttak av steinmasser vil skje med boring, sprengning og knusing av stein.
Der er planlagt å etablere kaianlegg med lager/industriområde i Hendvågen. Steinmassene vil fraktes til kaianlegg fra steinbrudd med transportbånd for utskipning.


Reguleringsplan:
Plankart (PDF, 5 MB)
Bestemmelser (PDF, 280 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Støyanalyse (PDF, 5 MB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00