Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsveien. Igangsetting av planprosess.

Averøy formannskap vedtok i møte 13.06.2019 å sette i gang prosess for regulering av området vest for Kårvåg ved Atlanterhavsveien (sak FSK 45/2019).

Saksdokumenter:
Saksframlegg og formnnskapets vedtak (PDF, 490 kB)
Kart med avgrensning av planområdet (PDF, 2 MB)

Planområdet blir regulert for:
- Dyrka jord vil bli regulert til landbruksformål.
- Det blir regulert gang- og sykkelvei langs Atlanterhavsveien fra krysset fv.64 x fv.247 til bruen på Kuholmen.
- Det blir regulert gang- og sykkelvei langs fv.247 frem til Utheim boligfelt.
- Det blir tilrettelagt for videreutvikling av etablert turistvirksomhet og nye næringsetableringer. Total areal av områder avsatt for eksisterende og fremtidig turistvirksomhet/ næring vil være omtrent 60 daa.
- Det vil bli fastsatt utnyttelsesgrad og byggegrense mot sjø og fylkesvei for boliger som ligger innenfor områder regulert gjennom kommunedelplan Atlanterhavsveien.
- Det vil ikke bli åpnet får nye boligområder i planområdet.
- Etablert småbåthavn vil bli regulert i planen med tilsvarende arealformål. Det vil ikke bli åpnet for noe vesentlig økning i antall av båtplasser i småbåthavna.
- Registrert forekomst av elvemuslinger i Utheimselva vil bli hensyntatt i planen.

Innspill til planprosessen skal fremsettes skriftlig og sendes innen 05.08.2019 til:
Averøy kommune Postboks 152, 6538 AVERØY;
eller til e-post: post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00