Reguleringsplanforslag for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen. Oppstart av planprosess og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 ga Averøy kommune tillatelse til Averøy Industripark AS for igangsetting av prosess for utarbeiding av ny reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen.

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn og beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Planprogrammet skal fastsettes politisk etter gjennomføring av offentlig ettersyn.

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger §15 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
Eventuelle innspill til planprosess og høringsuttalelser for forslaget til planprogram
kan sendes innen 04.04.2022 til:

Averøy kommune Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til e-post: post@averoy.kommune.no

Forslag til planprogram (PDF, 2 MB) 
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 211 kB)  
Planinitiativ (PDF, 2 MB)  

Eventuelle spørsmål om forslaget til planprogram kan rettes til COWI AS, v/ Preben Lyngaas Jensen, Postboks 4220 Torgarden, 7436 Trondheim, (Merk henvendelsen: A226147),
eller e-post: plje@cowi.com       

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.