Reguleringsplanforslag Industriområde Kristvika nord - 2. gangs offentlig ettersyn

Averøy formannskap vedtok i møte 14.12.2021 å fremme reguleringsplanforslag Industriområde Kristvika nord ved å legge den ut til 2. gangs offentlig ettersyn og sende på høring.

Endringene i planen er beskrevet i saksframlegget (PDF, 244 kB) 

Planforslaget:
Plankart (PDF, 882 kB)  
Planbestemmelser (PDF, 207 kB)    
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)      
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)    

Tilhørende utredninger:
Konsekvensutredning (PDF, 3 MB) 
Støyanalyse (PDF, 3 MB)  
Skredfarekartlegging (PDF, 3 MB)   
Geoteknisk vurderingsrapport (PDF, 8 MB)   
Flomfarevurdering, erosjonsfare og bølgevurdering (PDF, 5 MB)  
Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold (PDF, 5 MB)   
Marinarkeologisk fagrapport (PDF, 119 kB)  
Arkeologisk fagrapport (PDF, 6 MB)  
Planprogram (PDF, 2 MB)    

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 10.02.2022 sendes til:
Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.