Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort

Olav Magne Johansen har i brev datert 03.04.2019 søkt om konsesjon for oppdrett av hjort på Martnadssletta, gnr 122 bnr 5 i Averøy.

Søknaden omhandler å gjerde inn innmarka og en del av utmarka i 3 separate hegn med et fangst- og håndteringsanlegg i tilknytning til gårdens driftsbygning. Oppdrettsanlegget vil omfatte mellom ca. 1/4-del  og 1/3-del av eiendommen. Gjerdet vil være 2,4 meter høyt med topptråd. Trær skal fjernes fra en 3 meter bred gate der gjerdet står i tillegg til at større trær fjernes for å unngå skade på gjerdet ved vindfall. 

I oppstartfasen er det planlagt å kjøpe 20 koller og 2 bukker som livdyr, og etter hvert utvide til 40 mordyrenheter som tilsvarer totalt ca. 80 hjorter i oppdrettsanlegget.

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen, Mattilsynet og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Saksdokumentene ligger som linker nedenfor og er i tillegg utlagt i papirformat på servicekontoret.

Søknaden vil bli behandlet etter Forskrift om hold av vilt i fangenskap og om oppdrett av vilt i innhegnet område.

Merknader til saken sendes:
Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy eller på epost post@averoy.kommune.no
innen 5.juli 2019.

Saksdokumenter: