Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - høring

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 07. juni 2020. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 07. juni. Høringsuttale sendes til post@averoy.kommune.no

Stortinget har satt av ca. 406 millioner til bredbåndsutbygging i 2020. Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud, og som det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene er fordelt videre til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på den faktiske bredbåndsdekningen i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 27 millioner.

Hvite felt

Ordningen skal støtte utbygging i grunnleggende "hvite områder" eller oppgradering av eksisterende bredbåndstilbud i hvite NGA-områder. "Hvite områder" er definert som områder der husstander og bedrifter ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s eller høyere. Hvite NGA-områder er områder som ikke har tilbud om 30 Mbit/s eller mer.

Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndstilskudd:

«Møre og Romsdal fylkeskommune vil leggje følgjande prinsipp til grunn ved fordeling av støtte til breibandutbygging 2020: 

1. Område som i dag ikkje har tilbod om breiband med kapasitet på minst 30 Mbit/s, og det ikkje ligg føre planar om kommersiell utbygging vert prioritert.  

2. Område som mister breibandstilbodet som følgje av Telenor si nedlegging av koparnettet, og som ikkje får tilbod om kommersielle produkt til erstatning for dette, vert prioritert.    

3. Alle område som vert bygd ut må kunne oppnå minst 100 Mbit/s kapasitet for alle husstandar i området. 

4. Utbyggingsprosjekt, som i tillegg til å gje breiband, også kan forbetre mobildekninga i området, vert prioritert.

5. Prosjekt med høg grad av lokal innsats vert prioritert. Dette kan vere  

- Prosjekt i kommunar som har ein tydeleg kommunal strategi for breibandsutbygging.    

- Prosjekt der kommunen/lokalsamfunnet bidreg utover minimumskravet på 25 prosent lokal medfinansiering.  

- Prosjekt der kommunen legg til rette for effektiv utbygging gjennom tilgang til offentlege framføringsvegar eller anna infrastruktur.  

6. Prosjekter der den offentlege støtta bidreg til å «fullføre» utbygging breiband i eit område vert prioritert.

Om det vert løyvd statlege ekstramidlar til breibandutbygging i løpet av 2020 skal dei nyttast etter desse prinsippa. 

 Følgende områder utredes for utbygging av høykapasitetsbredbånd i denne søknaden:

  1. Strekningen Rånes - Engvik 

 

Lokale bidrag

Vi oppfordrer derfor næringsliv og innbyggere i de områdene som søknaden gjelder for, å engasjere seg ved bl a å kartlegge interessen i området, utføre hastighetsmålinger som tilbakemelding på dagens tilbud, sikre tilgang til gatelysstolper, dugnad f. eks grøfting o.l. I kravet om at lokale bidrag skal utgjøre minst 25 % kan egeninnsats og- kapital fra kommunen, private, lokalt næringsliv, dugnad osv inngå. Det vises i denne sammenheng til informasjon i avholdt folkemøte 5. mars 2020.