Varsel om oppstart av reguleringsprosess for Industriområde Hasløy Sør

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for utvidelse av Industriområde Hasløy Sør gnr/bnr 85/39, 85/34 og 85/44. PlanID er 20210003

Hordafor AS står som forslagstiller for reguleringsplanen. Sweco Norge AS er engasjert til å utarbeide planforslaget. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å regulere eiendommen (gnr/bnr 85/39 og 85/34) til næringsformål. Arealet ligger tilgrensende til eksisterende næringsareal i vest. Adkomst til planområdet vil bli videreført lik dagens situasjon fra FV6092 (gnr/bnr 85/44). Planområdet er på ca. 10 daa.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med Averøy kommune over Teams den 06.05.2021, og kommunen har avgjort at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planområdet:   

Vedlegg:

Innspill til oppstartsvarselet sendes innen 23.juli 2021 til:
Sweco Norge AS avd. Molde ved Erlend Sandnes,
Storgata 42, 6412 Molde, 

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til:
Erlend Sandnes:
Tlf: 98 44 96 04
E-post: erlend.sandnes@sweco.no

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy