Vedtak av endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd

Endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd ble vedtatt 22.09.2021 etter en forenklet planprosess og administrativ behandling av delegert sak jf. plan- og bygningsloven §12-14.

Klageadgang:

- Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf. plan og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §28 og §29.

- Begrunnet klage sendes til Averøy kommune. Dersom vedtaket blir opprettholdt, vil saken bli oversendt Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.

- Klagefristen regnes fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

- Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det om at det oppgis når denne meldingen kom frem.

 

Vedtak. Endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd. (PDF, 2 MB)
Planbestemmelser - Hendvågen steinbrudd - 02092021 (PDF, 209 kB) 
Støyutredning med vedlegg - Hendvågen steinbrudd - 25092020 (PDF, 12 MB)

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129