Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

 Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalget 2015 - 2019 Kontrollutvalgets medlemmer 2015 - 2019
Kontrollutvalget 2015 - 2019
Navn: Telefon:
Linda Sandvik (leder)
Håvard Smenes (nestleder)
Paul Kåre Aandahl

Kontaktinformasjon

Harald Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 51 35 11
Mobil 971 03 682