Disse kan stemme

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge, har stemmerett.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har i tillegg nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) stemmerett dersom de ble registrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i landet sammenhengende de siste tre årene før valgdagen.

Det er et vilkår for stemmerett til alle valg at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Bestemmelsen fastsetter at stemmeretten kan tapes ved domfellelse for visse straffbare handlinger hvor slikt rettighetstap kan inngå som en del av straffen, for eksempel ved forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet og mot vår statsforfatning.

Manntallsføring

Alle som skal stemme må være innført i en kommunes manntall på valgdagen. Manntallet er en fortegnelse over stemmeberettigede personer i kommunen. Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen der de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt.

Manntallsutkastet skal ligge ute til offentlig ettersyn frem til valgdagen. Alle som mener at de selv eller andre feilaktig er innført eller utelatt fra manntallet, kan kreve at valgstyret retter feilen. Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

Manntallet ligger til offentlig ettersyn på servicekontoret fra ca. 10. juli.

Krav om retting sendes:
Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy
post@averoy.kommune.no

Krav om retting må fremmes til valgstyret innen onsdag 6. september.

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 48 28 11 41
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 10.08 - 10.09:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00.

Torsdag 26. august, 2. og 9. september: 08:00 - 18.00

Fredag 3. september: 08.00 - 18.00.

Lørdag 28. august og 4. september: 10.00 - 14.00


Husk at du må ha med legitimasjon (førerkort, bankort e.l).

Valgkort gjelder ikke som legitimasjon.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy