Priser og gebyrer

9 Gebyrregulativ byggesaksbehandling mm

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak, ulovlighetsoppfølging, utslippstillatelser m.v.

GEBYRER FOR

  • BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING
  • DELING AV EIENDOM
  • DISPENSASJONER
  • ULOVLIGHETSOPPFØLGING
  • SAKSBEHANDLING OG KONTROLL ETTER FORURENSNINGSLOVEN, FORURENSNINGSFORSKRIFT OG FORURENSNINGSREGELVERKET

Hjemmel:

Bruk av gebyr er hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1.

Gebyr for behandling av utslippstillatelser og tilsyn er hjemlet forurensningsloven § 52 a og i forurensningsforskriften § 11-4.

Andre saker etter forurensningsregelverket (forurenset grunn og tilsyn).

Vedtak:

Bindende vedtak gjøres av Averøy kommunestyre

Saksbehandling:

Byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, m.v.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK10.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i matrikkelen.

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. 

Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.

Areal regnes etter NS 3940 (bruksareal), og skal samsvare med det bruksareal som registreres i Matrikkelen (det sentrale eiendomsregisteret).

I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner, utslippstillatelse knyttet til tiltaket og gebyr for eventuelt annet arbeid som kommunen er pliktig å utføre.

§ 1       Gebyret innbefatter
Totalt gebyr innbefatter:

Saksbehandling, administrasjonskostnader direkte og indirekte knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, ajourføring av kartverk/ Matrikkelen, eventuelt tilsyn og nødvendige attester. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

§ 2       Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

§ 3       Gebyrberegningstidspunkt/Avregning
Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad.

§ 4       Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyr faktureres etterskuddsvis.

Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres normalt fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved trinnvis igangsetting betales et ekstra gebyr pr. igangsettingstillatelse fra og med 2. trinn, jfr. pkt 19 a) i tabellene over gebyr.

Gebyr for dispensasjoner skal betales når dispensasjon gis.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 

§ 5       Kombinerte bygg
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den funksjonen som har størst areal.

§ 6       Bruksendringer.
Ved bruksendringer der det ikke foretas ombygging betales 25 % av fullt gebyr for den kategori bygget skal nyttes til. Ved bruksendring der det foretas ombygging, betales etter regulativ for ombygging.

§ 7       Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser
Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker).

§ 8       Avslag
Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr).

§ 9       Urimelige gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner (herunder gebyr til frivillige lag og organisasjoner), kan rådmannen fastsette passende gebyr.

§ 10     Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages.  Avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 11     Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven.
På grunn av kommunen sitt merarbeid ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales etter medgått tid og satser i pkt 19 i dette regulativet. Minstegebyr: 2 ganger basisgebyret.  I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag.

Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales etter medgått tid, minimum et minstegebyr etter pkt 19 b).

§ 12     Tilsyn
Kommunenes tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 15 % av byggesaksgebyret innkreves for å dekke kommunens kostnader til tilsyn.  

§ 13     Gebyr for sakkyndig bistand
Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter, jfr. pkt 18 c) i tabellen.

§ 14     Gebyr for medgått tid
For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid.

Følgende timesatser skal nyttes:
a) 
Kontorarbeid:                          jfr. pkt 18 d) i tabellen

b) Feltarbeid: -enkeltperson:      jfr. pkt 18 e) i tabellen

§ 15     Tillegg for mangelfull søknad
Basisgebyret økes med 30 % i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Søknaden skal inneholde opplysninger som beskrevet i SAK 10 § 5-4 i den utstrekning de er relevante og nødvendig for kommunens behandling.

Merarbeid vil si saker hvor det må skrives brev/ e-post/ og lignende til søker/tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk eller andre forhold er mangelfullt dokumentert slik at det blir nødvendig med befaring før søknad kan behandles.

§ 16     Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter
For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5, kreves et gebyr pr myndighet: jfr. pkt. 18 g) i tabellen.

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL § 20-1

 01. BOLIGBYGG og FRITIDSHUS (Matrikkelkoder i parentes, areal i BRA)

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 Basisgebyr:

 

 

 

 a.  Enebolig, enebolig med sokkel/hybel og våningshus (111)+(113)

15 400

18 700

 

 b.  Tomannsbolig (121 - 124)

17 500

22 000

 

 c.  Rekke-, terrassehus og andre småhus med 3-4 boliger (131)+(133 - 136)

      18 100

22 600

 

 d.  Boligbrakker og annen boligbygning (193)+(199)

7 600

11 300

 

 e.  Tilbygg, påbygg og ombygging inntil 50 % av tot. Areal, punkt a – d

4 600

7 400

 

 f.  Ombygging punkt a - d > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

9 400

12 500

 

 g.   Terrassehus (135)

22 600

29 400

39 500

 h.  Boligblokk/ stort sammenbygd boligbygg (141 - 146)

27 200

34 000

47 700

 i.  Trygdeboliger og andre bofellesskap (151)+(152)+(159)

22 600

28 300

34 000

 j.  Tilbygg, påbygg og ombygging inntil 50 % av totalt areal, punkt g - i

 9 100

14 750

20 300

 k.  Ombygging punkt g - i > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

17 000

22 600

34 000

 l.   Fritidshus < 50 m2 (161)

6 650

10 800

 

 m.  Fritidshus >50 m2, seterhus, skogskoie o.l. (161 - 172)

10 800

15 400

 

 n.  Garasjer, uthus, naust o.l. > 70 m2 (181 - 183)

 6 850

9 100

 

 o.  Tilbygg, påbygg og ombygging, punkt l og m

4 400

8 800

 

 p.  Tilbygg, påbygg og ombygging, punkt n

2350

4 300

 

       

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.   

 Andre tiltak på bolig og fritidseiendom

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 Fasadeendring/vindusskift

4 600

6 850

 

 Støttemurer

4 600

6 850

 

 Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg

2 350

3 650

 

 Flytebrygger

4 600

9 100

 

 Kaianlegg

4 600

9 100

 

 Graving/fylling/sprengning

2 450

3 650

 

 Tekniske installasjoner (pipe, fyrkjel, våtrom, ventilasjon, slamavskiller)

4 600

6 850

 

 Annet tiltak

2 350

4 600

 

 Basseng

4 600

9 100

 

 Brønn/dam

4 600

9 100

 

 Pbl § 29-4 samtykke til plassering av mindre tiltak (lekehus mv.) som ellers er unntatt  

 søknad, jf. forskrift om byggesak (SAK10) § 4-1 c.

1 200

 

 

 

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.

 02. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 a.  Fabrikk-, verkstedbygning og produksjonshall (211 - 213)

17 000

29 200

34 500

 c.  Bygning for renseanlegg, avfallshåndtering, vannforsyning o.l. (214 - 216)

13 600

21 100

27 900

 d.  Kraftstasjon o. l. (221)

15 900

22 600

27 200

 e. Transformatorstasjon/kiosk (223)+(224)

6 850

9 100

11 300

 f.  Lagerhall, kjøle- og fryselager, silo (231 – 233)+(239)

11 300

17 000

21 000

 g.  Annen bygning (219)+(229)

12 650

21 700

27 500

 i.   Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt a – g:

6 800

11 300

15 900

 j.  Ombygging punkt a – g > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

11 300

13 600

19 200

 k.   Driftsbygninger for landbruk og fiske, naust o.l.(241)+(243 - 245)

9 100

11 300

17 000

 l.   Andre bygninger for fiskeri, landbruk og fangst (248)+(249)

7 400

10 100

13 600

 m. Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt k og l:

3 000

7 400

11 100

 n.  Ombygging punkt k og l > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

6 000

8 600

8 600    

 

 03. KONTOR OG FORRETNINGSBYGNING (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaks-klasse 1

Tiltaks-klasse 2

Tiltaks-klasse 3

 a.  Kontorbygg, administrasjonsbygg og lignende (311 - 313)+(319)

22 600

29 200

34 500

 b.  Kjøpesenter, butikkbygning > 200 m2 og lignende (321)+(322)+(329)+(330)

28 700

43 100

48 100

 c.  Annen kontor- og forretningsbygning, bensinstasjon, butikk < 200 m2  (319)+(322)+ (323)+(390)

15 500

20 300

24 700

 d. Tilbygg, påbygg, ombygging < 50 % av totalareal, punkt a – c:

8 900

13 600

17 000

 e. Ombygging punkt a – c > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

11 300

17 000

22 600

 

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.
 

 04. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 a.  Ekspedisjons- og terminalbygninger o.l. (411 – 419)

19 200

23 800

28 300

 b.  Telekommunikasjonsbygninger (429)

11 100

 16 500

22 300

 c.  Garasje, hangar-, vei- og biltilsynsbygning (431)+(439)+(441)+(449)

11 100

17 000

22 600

 d.  Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % avtotalareal, punkt a – c:

9 100

13 600

18 000

 e.  Ombygging punkt a – c > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

11 200

17 000

22 600

 

 05. HOTELL- OG RESTAURANTBYGNING (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 a.  Hotell- og motellbygning, pensjonat, annen hotellbygning (511)+(512)+(519)+(521)

22 600

31 300

41 100

 b.  Vandrerhjem, camping-/utleiehytte, annen overnattingsbygning (522 - 524)+(529)

13 600

18 000

22 600

 c.  Restaurant- og kafébygning, kantine og sentralkjøkken(531)+(532)

11 100

17 000

24 900

 d.  Gatekjøkken, kiosk og annen restaurantbygning (533)+(539)

11 100

17 000

24 900

 e.  Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt a

11 100

17 000

21 800

 f.  Ombygging punkt a  > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

13 800

20 600

27 500

 g.  Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt b – d 

6 850

11 200

17 000

h.  Ombygging punkt b – d > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

11 300

13 600

20 200

 

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.
 

 06. KULTUR- OG FORSKNINGSBYGNING (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 a.  Lekepark og barnehage (611)+(612)

11 100

16 700

21 900

 b.  Skole-/undervisningsbygg, museums- og bibliotekbygg (613 – 616)+(619)+(621)+ (623)+(629)+(641-643)+(649)

16 650

20 600

27 500

 c.  Idrettsbygg (651 – 655)+(659)

11 000

16 600

21 900

 d.  Kulturhus, kino, teater, samfunnshus og lignende (661 – 669)

13 800

17 800

21 900

 e.  Bygg for religiøs aktivitet, kirke, moské, gravkapell og lignende (671 – 675)+(679)

13 800

20 600

27 500

 f.  Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt a - e

6 750

11 000

13 800

 g.  Ombygging punkt a – e > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

9 750

13 800

17 900

 

07. HELSEBYGNING (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaks-klasse 1

Tiltaks-klasse 2

Tiltaks-klasse 3

 a.  Sykehus (710)+(719)

41 900

68 600

96 100

 b.  Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt a -

13 700

20 600

27 500

 c.  Ombygging punkt a > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

27 200

41 100

54 650

 d.  Sykehjem, aldershjem, primærhelsebygning o.l. (721 - 723)+(729)+(731)+(732)+ (739)

20 500

27 500

34 300

 e. Tilbygg, påbygg og ombygging < 50 % av totalareal, punkt d

9 000

14 700

22 600

 f.  Ombygging punkt d > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

13 700

20 500

27 600

 

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA

 08. FENGSEL, BEREDSKAPSBYGNING (Matrikkelkoder i parentes)

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 a.  Fengsel, beredskapsbygning og lignende (819)+(821 – 825)+(829)

20 400

27 100

33 900

 b.  Tilbygg, påbygg ombygging punkt < 50 % av totalt areal, punkt a

9 100

13 700

22 600

 c.  Ombygging punkt a – c > 50 % av totalt areal (hovedombygging)

13 600

18 050

27 200

d.  Monument og offentlig toalett (830)+(840)

4 600

8 600

8 900

 

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.

 09. VARIGE KONSTRUKSJONER OG ANLEGG

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

 Veg, parkeringsplass, støyvoll, bro, molo, VA-anlegg og lignende

7 350

9 250

15 800

 Tursti, gapahuk, andre fritidsanlegg

5 650

9 250

11 300

 For større anlegg i tiltaksklasse 3 skal betales gebyr etter medgått tid.

 

 

 

 

 Ferdigattest  jf. PBL § 21-10 for tiltak etter PBL § 20-1

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

Generelt gebyr for behandling av søknad og utstedelse av attest. Gjelder også midlertidig brukstillatelse.

2 350

3 400

4 500

 

 10. DISPENSASJONSSØKNADER

Gebyr

   1. Planer (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) *)

20 750

   2. pbl § 1-8 (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag) *)

14 850

   3. pbl § 29-4 (bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense)

4 600

   4. Kommunale vedtekter eller forskrifter

7 050

   5. Andre, herunder avstandskrav til offentlig vei (kommunevei) jf. vegloven.

4 600

 

Ved flere dispensasjoner i samme sak, betales kun for en dispensasjon (høyeste sats).

*) Halvt gebyr for dispensasjoner etter pkt 10.1 og/eller pkt 10.2 som kan behandles uten politisk behandling eller ekstern høring, eller som avslås direkte uten at høring gjennomføres.

 11. ENDRINGSSØKNADER (mindre endringer)

Basisgebyr

 Basisgebyr:

3 450

 Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr. 23,- pr. m2 bruksareal.

 

 Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging

 

 12. RIVING

Gebyr

 Gebyr pr. bygning < 100 m2

5 650

 Gebyr pr. bygning > 100 m2

7 900

 13. INSTALLASJONSTILLATELSE AV HEIS

Gebyr

 Gebyr pr. heis

3 000

 14. ANDRE TILTAK PKT. 2 TIL PKT. 9

Gebyr

 Fasadeendring/vindusskift

4 600

 Skilt/reklame

6 600

 Større skiltplan

9 100

 Støttemurer, innhegning/gjerde/støyskjerm og andre tiltak

5 650

 Tekniske installasjoner

2 350

 Pbl § 31-2, 4. ledd fravik fra TEK10/TEK17 for eksisterende byggverk

6 850

 

 15. GODKJENNING AV SELVBYGGER
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om

Gebyr

 a.  Der tiltakshaver skal ha godkjenning (selvbygger)

1 800

 

 16. TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL § 20-4

Basis-gebyr

 § 20-4 a) mindre tiltak på bebygd eiendom *) **)

4 900

 § 20-4 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket.

4 900

 § 20-4 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

4 900

 § 20-4 d) opprettelse av grunneiendom / se pkt. 19.

 

 § 20-4 e) andre mindre tiltak *)

4 900

 

 

Ferdigattest i saker etter PBL § 20-4 a, c   og e.

1 800

*) For endringssøknader etter PBL § 20-4 skal det betales halvt basisgebyr

2 450

 

Arealtillegget er kr.23,- pr m2 BRA.
For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 9,- pr m2 BRA.

 

 17. SØKNAD OM OPPRETTELSE/ENDRING AV EIENDOM ETTER PBL § 20-1 m)

Gebyr

Søknader i regulert område eller i samsvar med kommuneplanens arealdel, per eiendom.

5 650

Søknader i regulert område der grenser er fastsatt i reguleringsplan, per eiendom.

3 450

 

 

18. DIV. GEBYR JFR. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
 §§ 4, 11, 12, 13, 15 OG 16.

Gebyr

a) § 4.  Ekstra gebyr fra og med 2. trinn i trinnvis behandling (igangsettingssøknad)

5 550

b) § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningsloven

5 550

c) § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkyndig bistand

2 850

d) § 14 a. Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr time

1 019

e) § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr time

1 130

f) § 16. Gebyr for innhenting av tillatelse, samtykke/ uttalelse fra annen myndighet

             etter pbl § 21-5.

1800

 

 19. Behandling av søknad om utslippstillatelse etter Forurensningsloven § 52 a og § 76, Forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, og lokal forskrift om gebyrer og saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket, Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke (kapittelhenvisninger refererer til lokal forskrift)

Gebyr

Kap. 2 - Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

 

§ 2-2. Gebyr for saksbehandling og kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan

 

Saksbehandlingsgebyr, inntil 500 m2, per tiltaksplan

5 650

Saksbehandlingsgebyr, over 500 m2, per tiltaksplan

11300

Kap. 3 - Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann og gråvann

 

§ 3-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse

 

Saksbehandlingsgebyr, under 50 pe, per søknad (behandles administrativt)

6 650

Endringstillatelse, under 50 pe, per søknad

6 650

Saksbehandlingsgebyr, gråvannsutslipp, per søknad

4 800

§ 3-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann og gråvannsanlegg

 

Kontrollgebyr:

Gråvannsanlegg per anlegg/år

650

Øvrige anleggstyper per anlegg/år

530

Kap. 4 - Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

 

§ 4-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse

 

Saksbehandlingsgebyr per søknad, over 50 pe

11300

Endringstillatelse per søknad, over 50 pe

11300

§ 4-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann

 

Kontrollgebyr per anlegg/år

1100

Kap. 5 - Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann

 

§ 5-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp/påslipp

 

Saksbehandlingsgebyr per søknad

11600

Endringstillatelse per søknad

11600

§ 5-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann

 

Kontrollgebyr per anlegg/år

1 120

Kap. 6 - Gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann

 

§ 6-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om påslipp

 

Saksbehandlingsgebyr per søknad

5 900

Endringstillatelse per søknad

5 900

§ 6-3. Årsgebyr for kontroll av fettavskillere

 

Kontrollgebyr per anlegg/år

900

Kap. 7 - Gebyr for tilsyn med forbudet mot fyring med mineralolje etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (forskrift til forurensningsloven)

 

§ 7-2. Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje

 

Kontrollgebyr per anlegg

1 170