Priser og gebyrer

8 Gebyrregulativ kart og oppmåling

Gebyrregulativ for kart og oppmåling

1.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og
retningslinjer som kommer frem av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirenten hvis ikke annet er avtalt.
Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.
Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg dersom det er betalt for mye gebyr.

1.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven og Lov om eierseksjoner skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

1.3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr kan kreves innbetalt forskuddsvis.

1.4 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.
Klage på gebyrfastsettelse medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.
Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker, jfr. Matrikkellovens § 46.

1.5 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales 50 % av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har utført eller må utføre.

1.6 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt en gang i året i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

1.7 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samordnes. Disse kommer i tillegg til gebyr i regulativet.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

1.8 Om frister i saker som krever oppmålingsforretning

I saker som krever oppmålingsforretning, har kommunen etter Matrikkelforskriften § 18, en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring. Fristen gjelder ikke for månedene desember, januar, februar og mars.

Gebyrer

Gebyrer for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16):

2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn/arealoverføring - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra     0 – 300 m²                                          

Kr.  15 500

Areal fra 301 – 700 m²                                          

Kr.  24 000

Areal fra 701 – 2000 m²

Kr.  29 000

Areal f.o.m 2000 m² – økning pr. påbegynt da.

Kr.    2900

Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa

Kr.   52200

 

Ved samtidig fradeling av 2 eller flere tomter i regulerte felt, er gebyret 80 % av ovenstående gebyr.
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

2.1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, gebyr pr. eierseksjon

Areal fra 0 - 50 m²

Kr.          8 300

Areal fra 51 -250 m²           

Kr.        10 200

Areal fra 251 – 2000 m²

Kr.        11 800

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt daa

Kr.          1 500

 

2.1.3 Oppretting av anleggseiendom

 

Volum 0 m³ til og med 2.000 m³

Kr        22400

Volum fra og med 2001 m³ - tillegg pr. påbegynt 1.000 m³

Kr.         2200

Areal over 10.000 m³ betales gebyr etter anvendt tid, med et minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for et volum på 10.000 m³

Kr.       40000

 

 

2.1.4 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende og uregistrert jordsameie faktureres etter medgått tid.

2.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til:
2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
2.1.3 Oppretting av anleggseiendom og
2.1.4 Registrering av jordsameie

I tillegg kreves et gebyr på kr. 2000

2.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1.1 og 2.1.2.

2.3 Grensejustering

2.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).   For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal 0 m² til og med 250 m²

Kr        10 000

Areal fra 251 til 500 m²

Kr        12 400

 

 

2.3.2 Anleggseiendom

 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Volum 0 m³ til og med 1.000 m³

Kr.    8 800

 

 

2.3.3 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Volum 0 m³ til og med 500 m³

Kr.      15 000

Volum fra 501 m³, tillegg pr. påbegynt 500 m³

Kr.           800

 

 

2.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Inntil 2 punkter

Kr.        4 500

For overskytende grensepunkter, tillegg pr. punkt

Kr.           600

 

2.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter

Inntil 2 punkter

Kr.     9 000

For overskytende grensepunkter, tillegg pr. punkt

Kr.     1 200

 

For klarlegging av rettigheter betales gebyr etter anvendt tid

2.6 Privat grenseavtale

Inntil 2 punkter eller 100 m grenselinje

Kr.     3 000

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselinje

Kr.        550

 

Billigste alternativ for rekvirent velges

2.7 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmakthaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

2.8 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

2.9 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev

Kr.        175

 

2.10 Timespris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

a.

Kontorarbeid

kr                1 100

b.

Feltarbeid: Enkeltperson med utstyr

kr                2 000

 

3.0 Gebyr etter lov om eierseksjoner (§15)

Seksjonering for to seksjoner

Kr              7 600

I tillegg for hver seksjon over 2

Kr              1 000

 

Matrikkelbrev er inkludert