Priser og gebyrer

11 Gebyrregulativ vann og avløp 2023

Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer 2023  

Vedtatt av Averøy kommunestyre 08.12.2022 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 19.06. 2019.   

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.   

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:  

  1. Ny tilknytning av eiendom    
  2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.   
  3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.   
  4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.   

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.   

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt.

Abonnementsgebyr: Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal       fortrinnsvis dekke tjenestenes kapitalkostnader.   

Forbruksgebyr: Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert   forbruk beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940. For fritidsbolig skal 50 % av totalt bruksareal beregnet etter NS-3940 legges til grunn.   

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.   

Differensiert abonnementsgebyr:   

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:   

  1. Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet   
  2. Nærings- og kombinasjonseiendom (bedrifter, landbruk mv.), sprinkleranlegg: i kategorier avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom   

Vannmåleravlesning:   

Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren.   

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.   

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag   

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift)

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

 Fastledd   

Vann 2023   

Avløp 2023   

Bolig- og fritidseiendommer   

1   

2.934 

                      3.019

Kategori 1 (0-300) m3   

1   

2.934

                      3.019

Kategori 2 (301-1.000) m3   

3   

8.802

                      9.057

Kategori 3 (1001-3.000) m3   

6   

17.604

                    18.114

Kategori 4 (3.001-6.000) m3   

12   

35.208

                    36.228

Kategori 5 (6.001-20.000) m3   

24   

70.416

                    72.456

Kategori 6 (20.001-50.000) m3   

50   

146.700

                    150.950

Kategori 7 (50.001-150.000) m3   

100   

293.400

                  301.900

Kategori 8 (150.001-500.000) m3   

150   

440.100

                  452.850

 

Forbruksgebyr (kr/m3)   

Vann 2023   

Avløp 2023

Alle abonnenter   

24,68  

15,00


Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.      

Vannmålerleie (kr/år)   

Vann 2023   

Per måler   

               300

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:   

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000,- per gang per eiendom.   

Tilknytningsgebyr (kr)   

Vann 2023   

Avløp 2023   

Per eiendom   

15.000  

            15.000  

 

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:   

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.  

  

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:   

20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember

Eksempler på gebyrutregning  

 

Boligeiendom og fritidsboliger - Målt forbruk (120 m3):   

Vann: 2.934 kr + (120 m3 x 24,68 kr/m3) + 300 kr = 6.196 kr

Avløp: 3.019 kr + (120 m3 x 15,00 kr/m3) = 4.819 kr   

  

Boligeiendom - Stipulert forbruk (180 m2 BRA = 216 m3):   

Vann: 2.934 kr + (180 m2 x 1,2 x 24,68 kr/m3) = 8.265 kr Avløp:3.019 kr + (180 m2 x 1,2 x 15,00 kr/m3) = 6.259 kr   

  

Fritidsboliger - Stipulert forbruk (50 % av 80 m2 BRA = 40 m2 = 48 m3):   

Vann: 2.934 kr + (80 m2 x 50 % x 1,2 x 24,68 kr/m3) = 4.119 kr   

Avløp: 3.019 kr + (80 m2 x 50 % x 1,2 x 15,00 kr/m3) = 3.739 kr   

  

Nærings- og kombinasjonseiendom (5.000 m3):   

Vann: (2.934 x 12) + (5.000 m3 x 24,68 kr/m3) + 300 kr = 127.221 kr   

Avløp: (3.019 kr x 12) + (5.000 m3 x 15,00 kr/m3) = 122.028 kr