Priser og gebyrer

10 Renovasjon og feiing

Gebyrsatser selvkostområdet (renovasjon og feiing)

Averøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Gebyrregulativ renovasjon

De gjeldende avfallsgebyrene økes med 6,1 % for boligabonnentene og 16,54 % for fritidsabonnentene fra 1.1.2023, og fram til ny renovasjonsforskrift er kunngjort og ny renovasjonsordning er iverksatt, deretter:

Gebyrregulativ renovasjon
Abonnement 2021 2022 2023 Endring
Normalgebyr boligabonnement kr. 2 582 kr. 3 770 kr. 4 000 6,1%
Ordinært gebyr fritidsabonnement kr. 800 kr. 1 330 kr. 1 550 16,54%
  • Normalgebyr boligabonnement: kr 4.000,- eks mva.
  • Ordinært gebyr fritidsabonnement: kr 1.550,- eks mva.

Satser gjelder for restavfall, glass og metal, papir og matavfall.
Merverdiavgift kommer i tillegg til alle gebyrsatsene.

Slamgebyr:

Slamgebyr
Beskrivelse 2021 2022 2023 Endring Merknad
Oppmøtepris kr. 800 kr. 700 kr. 686 -2,00%
Tømming og behandling fra slamavskiller kr. 650 kr. 425 kr. 416 -2,11%
Tømming og behandling fra tett tank kr. 650 kr. 370 kr. 352 -4,86%
Tømming og behandling fra minirenseanlegg kr. 352
Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann kr. 660 Kontrollgebyr per anlegg/år
Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann og gråvannsanlegg kr. 389 Kontrollgebyr gråvannsanlegg/år
Øvrige anleggstyper per anlegg/år kr. 318

Merverdiavgift kommer i tillegg til alle gebyrsatsene.

Gebyrregulativ for feiing og tilsyn

Gebyrregulativ for feiing og tilsyn
Beskrivelse 2021 2022 2023 Endring
Feie- tilsynsgebyr bolig/andre bygg inkl. mva. kr. 505 kr. 505 kr. 505 0,0%