Tildelingsenheten

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten som behandler søknaden. Enheten hjelper deg med søknader og klager, og er et koordinerende ledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Tildelingstjenesten sikrer standardisering ved tildeling av tjenestene:

- Rådgivning i spørsmål om tjenester og behov
- Veiledning i søknads- og klagebehandling
- Koordinerer tjenester mellom kommune og sykehus og andre hjelpeinstanser
- Kartlegger behov og fatter enkeltvedtak om tjenester
- Dialog med utførerenhetene om iverksetting av vedtakene
- Årlig gjennomgang/revurdering av alle vedtak

Du søker på disse tjenestene ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 124 kB)


Oversikt over tjenester:

- Kort- og langtidsopphold på sykehjem
- Hjemmesykepleie
- Psykisk helsearbeid
- Hjemmehjelp
- Dagsenter for eldre/psykiatri/botjeneste
- Fysioterapi og ergoterapi
- Omsorgsbolig
- Pårørendestøtte (omsorgsstønad, støttekontakt, avlastningstiltak)
- Trygghetsalarm og matombringing
- Transportstøtte for funksjonshemma
- Brukerstyrt personlig assistent
- Individuell plan

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 51 35 82
Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 71 51 35 88
Linda Johnsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 71 51 35 83

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy