Kontakt Tildelingsenheten

Tildelingstjenesten sikrer standardisering ved tildeling av tjenester:

 

  • Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
  • Rådgivning i spørsmål om tjenester og behov
  • Veiledning i søknads- og klagebehandling
  • Koordinerer tjenester mellom kommune og sykehus og andre hjelpeinstanser
  • Kartlegger behov og fatter enkeltvedtak om tjenester
  • Dialog med utførerenhetene om iverksetting av vedtakene
  • Årlig gjennomgang/revurdering av alle vedtak