Spesialundervisning og PPT

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

1. Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole

2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak

3. Skolen henviser til PPT

PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.

4. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning

Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 

5. Elev/foresatte må samtykke

Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy