Borgerlig vielse på kommunehuset

Ønsker dere å gifte dere i kommunehuset/rådhuset, har dere mulighet til å bli viet i kommunestyresalen.

Fra 1. januar 2018 har kommunene overtatt vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. 

Hvem kan vies i Averøy?

Kommunen tilbyr vielse for kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Vielsen er i utgangspunktet gratis, så fremt den foregår i den ordinære åpningstiden og på kommunehuset.  

Forberedelser

Før vielsen kan gjennomføres, må dere skaffe en gyldig prøvingsattest. Denne bestiller dere hos folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no. - ekteskap og samliv.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.

Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi.

Bestille tid

Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest kan dere bestille tid for vielsen. 
Send bestillingen til post@averoy.kommune.no.  

Oppgi navn på brudeparet, adresse, telefonnummer, ønsket dato og tidspunkt. Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.

Servicekontoret sørger for å finne en vigsler (ordfører, varaordfører, kommunedirektør og assisterende kommunedirektør) som har anledning på den datoen dere ønsker. Dere får en bekreftelse på dette.

Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.

Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt. Før vielsen tar vigsler kontakt med brudefolket for å sette rammen rundt vielsen.

Tidspunkt for vielsene

Vielsene vil foregå mandag - fredag i kommunehusets normale åpningstid.

Sted for seremonien

Vielser vil primært foregå i kommunestyresalen.

Pris

Vielser i kommunen er gratis, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Averøy. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolket skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.

Dersom kommunen tilbyr vielse for andre enn de som er nevnt i § 2, kan kommunen ta betaling for nødvendige kostander. Kostnader som kan kreves dekket av kommunen er kun for eksempel utgifter for vigsler, transport og oppvarming av alternative lokaler.

Våre vigslere

Averøy kommune har egne godkjente vigslere. Dette er ordfører og varaordfører, kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Seremonien/bryllupsdagen

Før selve vielsen må brudefolket legitimere seg, med gyldig legitimasjon (med navn, bilde og fødselsdato).

Vi legger til rette for at vielsen har en seremoniell karakter. Seremonien kan vare opptil 15 minutter. Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter på kommunehuset. Vielsesformularet setter en ramme rundt hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Når vielsen er ferdig får dere en midlertidig vielsesattest (i påvente av en endelig attest som blir sendt til dere fra skattekontoret). Servicekontoret sørger for at prøvingsattest og kopi av vielsesbok blir sendt til skattekontoret.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.