Ny forskrift trer i kraft 1.1.2020

Saken gjelder gjenopptakelse og ny offentlig ettersyn av søknaden fra Averøy Seafood AS om tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Tøfta i Averøy kommune.

Kommunens planavdeling gjennomførte 02.12.2022 oppstartsmøte med forslagstiller Pure Norwegian Seafood AS og ekstern plankonsulent Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. Det ble gitt tillatelse til oppstart av prosess for detaljregulering av etablert næringsområde på Hendneset. Hensikten med detaljregulering er å tilrettelegge for utvidelse av næringsområdet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Mellom AS for en ny 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Høringsfristen er satt til 4. november 2022

 

Averøy kommune vedtok i møte 05.09.2022 ny kommunal trafikksikkerhetsplan for periode 2023-2027. Planen fastsetter deltagelse i sertifiseringsordning fra Trygg Trafikk "Trafikksikker kommune" og gjennomføring av flere fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Averøy kommunestyre vedtok i møte 20.06.22 «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35».

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Averøy formannskap behandlet planprogrammet for reguleringsplanforslag for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen i møte 7. juni. Planprogrammet ble fastsatt politisk etter plan- og bygningsloven §12-9.

Konsekvensutredning og planforslag vil bli utarbeidet etter det fastsatte planprogrammet.

Averøy kommune fattet 07.04.22 vedtak i sak PLAN-21/00366 – Endring av reguleringsplanen for Sjøgarden fritidsboligfelt (plan ID 20110002).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.

Pure Norwegian Seafood AS søker om tillatelse til å legge ut en ny tett slaktemerd på deres lokalitet 27376 Hendneset. Den eksisterende merden flyttes litt og plasseres ved siden av den nye.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Rokset (62° 58,405 ¹ N 7° 88,734¹ Ø) i Averøy kommune.

Averøy formannskap vedtok i møte 08.03.22 å legge forslag til «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35» ut på offentlig høring.

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Averøy kommune fattet 09.02.22 vedtak i sak PLAN-21/00373 – Endring av reguleringsplanen for Øksenvågen boligområde (plan ID 20100001).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.