Livsløpsutvalgets vedtok 06.09.2021 - sak 07/21 navn på 3 nye adresseparseller i Kårvåg boligfelt.

 

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Hasseløya boligområde – Plan ID 20090003.

Endringene er i hovedsak gjort i § 2 Fellesbestemmelser. Her det tatt inn et nytt punkt «2.7 Byggegrenser».

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Hasseløya hytteområde – Plan ID 20050003.

Endringene er i hovedsak gjort i § 2 Fellesbestemmelser. Her det tatt inn et nytt punkt «2.9 Byggegrenser».

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Sveggen boligområde – Plan ID 19970005.

Endringene er gjort i § 3 Fellesbestemmelser byggeområder. Her det tatt inn et nytt punkt 3.1.5 om byggegrenser. § 6 Generelt er tatt ut i sin helhet.

Averøy kommune fattet 27.08.21 vedtak i sak 21/01452 – Mindre reguleringsendring for Markvikneset - Plan ID 20120002

Det gjelder en mindre endring i reguleringsbestemmelsene

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for fritidsboliger på Ljøsøya - Plan ID 20090011.

Endringene er i hovedsak gjort i § 2 Fellesbestemmelser. Her det tatt inn et nytt punkt «Byggegrenser».

 

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Sjøgarden fritidsboligfelt - Plan ID 20110002.

Endringene er gjort i § 2 Fellesbestemmelser. Her det tatt inn et nytt punkt «Byggegrenser».

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Trovikneset hytteområde – Plan ID 20090008.

Endringene er i hovedsak gjort i § 2 Fellesbestemmelser. Her det tatt inn et nytt punkt «2.7 Byggegrenser».

 

Iht. forurensningsforskriften søkes det om utslippstillatelse for avløpstettstedet Kårvåg Øst.

Utslippet er til Kårvågen og består av renset spillvann med inntil 1500 pe.

Averøy formannskap vedtok i møte 15.06.2021 å legge ut forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket på høring i 8 uker fra vedtaksdato.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for utvidelse av Industriområde Hasløy Sør gnr/bnr 85/39, 85/34 og 85/44. PlanID er 20210003

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Markvikneset på Ekkilsøya.

Endringene går ut på at det i bestemmelsene er tatt inn en presisering angående byggegrenser i planen.

Det foreligger søknad fra Averøy Industripark AS om tillatelse til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk av laks, aure og regnbueaure på ny lokalitet Smedvågen i Averøy kommune.

Averøy kommune starter arbeid med utarbeidelse av forskrift om kommunale gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll på områder der kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Livsløpsutvalget vedtok 1.3.2021 å sende Ruspolitisk handlingsplan 2021 – 2024 ut på høring til berørte parter og brukere før endelig behandling i Averøy kommunestyre.

Averøy kommune skal revidere gjeldende Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

Det foreligger søknad fra Averøy Seafood AS om tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Tøfta ved Øksenvågen i Averøy kommune.

Saken gjelder høring vedrørende søknad om å sette ned fartsgrensen for de omtrent 250 første meterne av Fv. 6076 Rangøyveien etter avkjøringen fra Fv. 64 Kårvågveien samt å endre skiltingen i samme område.
 

Averøy kommune skal revidere gjeldende Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal FOR-2017-10-31-1740.

Det foreligger søknad fra MOWI ASA 964118191 om tillatelse til utvidelse av MTB (maksimalt tillatt biomasse) på deres anlegg 12870 Leite med 780 tonn. Lokaliteten er i dag godkjent for en MTB på 3900 tonn.

Averøy kommune ønsker forslag på veinavn på 3 adresseparseller i Kårvåg boligfelt. I den forbindelse oppfordres grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger samt andre til å komme med alternative forslag på veinavn på parsellene.

Det foreligger søknad fra Pure Norwegian Seafood AS om utvidelse av MTB fra 130 til 1000 tonn for ventemerdanlegget ved deres slakteri på Hendneset i Averøy.

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingsreglementet 2020 - 2024 sendes nå ut på høring og skal til endelig behandling før fornyelser og nye bevillinger skal behandles.

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 07. juni 2020. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 07. juni. Høringsuttale sendes til post@averoy.kommune.no

Stortinget har satt av ca. 406 millioner til bredbåndsutbygging i 2020. Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud, og som det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene er fordelt videre til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på den faktiske bredbåndsdekningen i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 27 millioner.

Eiendomsskatteliste for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 01.03.2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd. Listene er lagt ut på kommunens servicekontor på kommunehuset. Du kan også lese eiendomsskattelistene 2020 for Averøy her. (PDF, 756 kB)

Det foreligger søknad fra Mork Rensefisk AS om tillatelse til akvakultur av stamfisk og settefisk av berggylt på ny lokalitet Mork II på Mork i Averøy.

Ny forskrift trer i kraft 1.1.2020

Olav Magne Johansen har i brev datert 03.04.2019 søkt om konsesjon for oppdrett av hjort på Martnadssletta, gnr 122 bnr 5 i Averøy.