Averøy kommune kunngjør herved oppstart av arbeidet med rullering av målsetting for forvaltning av hjortevilt for perioden 2024-2029, med tilhørende forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, gjeldende fra og med 2024.

Frist for innspill er satt til 20.mars 2023.

 

 

Ny forskrift trer i kraft 1.1.2020

Illustrasjonsbilde av kart som viser plasseringen av lokalitet Tøfta

Saken gjelder gjenopptakelse og ny offentlig ettersyn av søknaden fra Averøy Seafood AS om tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Tøfta i Averøy kommune.

Illustrasjonsbilde - Planområde reguleringsplan Hendneset

Kommunens planavdeling gjennomførte 02.12.2022 oppstartsmøte med forslagstiller Pure Norwegian Seafood AS og ekstern plankonsulent Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. Det ble gitt tillatelse til oppstart av prosess for detaljregulering av etablert næringsområde på Hendneset. Hensikten med detaljregulering er å tilrettelegge for utvidelse av næringsområdet.

Kart - Fornyelse av linjestrekningen Rensvik - Bruvoll

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Mellom AS for en ny 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Høringsfristen er satt til 4. november 2022

 

Averøy kommune vedtok i møte 05.09.2022 ny kommunal trafikksikkerhetsplan for periode 2023-2027. Planen fastsetter deltagelse i sertifiseringsordning fra Trygg Trafikk "Trafikksikker kommune" og gjennomføring av flere fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Averøy kommunestyre vedtok i møte 20.06.22 «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35».

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Averøy formannskap behandlet planprogrammet for reguleringsplanforslag for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen i møte 7. juni. Planprogrammet ble fastsatt politisk etter plan- og bygningsloven §12-9.

Konsekvensutredning og planforslag vil bli utarbeidet etter det fastsatte planprogrammet.

Averøy kommune fattet 07.04.22 vedtak i sak PLAN-21/00366 – Endring av reguleringsplanen for Sjøgarden fritidsboligfelt (plan ID 20110002).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.

Pure Norwegian Seafood AS søker om tillatelse til å legge ut en ny tett slaktemerd på deres lokalitet 27376 Hendneset. Den eksisterende merden flyttes litt og plasseres ved siden av den nye.

Kartutsnitt som viser plassering av omsøkt oppdrettsanlegg på Rokset

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Rokset (62° 58,405 ¹ N 7° 88,734¹ Ø) i Averøy kommune.

Kartutsnitt som viser område for fartsbegrensing i Sveggesundet

Averøy formannskap vedtok i møte 08.03.22 å legge forslag til «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35» ut på offentlig høring.

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Averøy kommune fattet 09.02.22 vedtak i sak PLAN-21/00373 – Endring av reguleringsplanen for Øksenvågen boligområde (plan ID 20100001).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.