Averøy formannskap vedtok i møte 12.03.2019 å sette i gang prosess for regulering av området ved Bremsnes kai (sak FSK 20/2019).

Averøy kommunestyre har i møte 04.02.2019 egengodkjent forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd (KST 6/2019).

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 – sak 66/2018, å legge forslag til ny forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Averøy kommune med vedlegg, ut på ny offentlig høring med frist 1.3.19.

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 rullering av strategisk landbruksplan for Averøy. Gjeldende landbruksplan for Averøy (PDF, 2 MB) ble utarbeidet i 1998 og den ble sist rullert i 2008. Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak i desember 2018 er at landbruket har gjennomgått store endringer siden planen ble rullert forrige gang, og at mange av forutsetningene i planen fra 2008 er endret.

Averøy kommunestyre har i møte 13.12.2018 egengodkjent detaljreguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta (KST67/2018).

Averøy kommunestyre har i møte 13.12.2018 egengodkjent detaljregulering for Bogen boligtomter (KST68/2018).

Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, som skal erstatte Henda, Meek og Utheim skoler, og kommunestyrets vedtak om nye skolekretsgrenser.

Averøy formannskap vedtok å legge forslag tilreguleringsplan Hendholmen industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK 64/2018; møte 05.11.2018).

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd ut til offentlig ettersyn (FSK sak 68/2018; møte 05.11.2018).

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtok Averøy kommunestyre, i møte 7.05.2018 - sak 25/2018, interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for Averøy sitt område.