Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 – sak 66/2018, å legge forslag til ny forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Averøy kommune med vedlegg, ut på ny offentlig høring med frist 1.3.19.

Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, som skal erstatte Henda, Meek og Utheim skoler, og kommunestyrets vedtak om nye skolekretsgrenser.

Averøy formannskap vedtok å legge forslag tilreguleringsplan Hendholmen industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK 64/2018; møte 05.11.2018).

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hendvågen steinbrudd ut til offentlig ettersyn (FSK sak 68/2018; møte 05.11.2018).

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtok Averøy kommunestyre, i møte 7.05.2018 - sak 25/2018, interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for Averøy sitt område.

B-O Service AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 78/191, Storsandøyvegen 283.

Averøy kommunestyre egengodkjente endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde i møte 07.05.2018 (KST 20/2018).

Averøy formannskap vedtok i møte 17.04.2018 å legge forslaget til reguleringsplan Barneskole Averøy Vest ut til offentlig ettersyn (FSK 20/2018).

Averøy kommunestyre har i møte 19.03.2018 egengodkjent reguleringsplan for Hendvågen steinbrudd (KST 16/2018).

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til 2. gangs offentlig ettersyn (FSK sak 12/2018; møte 13.03.2018).