Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Mellom AS for en ny 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Høringsfristen er satt til 4. november 2022

 

Averøy kommune vedtok i møte 05.09.2022 ny kommunal trafikksikkerhetsplan for periode 2023-2027. Planen fastsetter deltagelse i sertifiseringsordning fra Trygg Trafikk "Trafikksikker kommune" og gjennomføring av flere fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Averøy kommunestyre vedtok i møte 20.06.22 «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35».

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Averøy formannskap behandlet planprogrammet for reguleringsplanforslag for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen i møte 7. juni. Planprogrammet ble fastsatt politisk etter plan- og bygningsloven §12-9.

Konsekvensutredning og planforslag vil bli utarbeidet etter det fastsatte planprogrammet.

Averøy kommune fattet 07.04.22 vedtak i sak PLAN-21/00366 – Endring av reguleringsplanen for Sjøgarden fritidsboligfelt (plan ID 20110002).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.

Pure Norwegian Seafood AS søker om tillatelse til å legge ut en ny tett slaktemerd på deres lokalitet 27376 Hendneset. Den eksisterende merden flyttes litt og plasseres ved siden av den nye.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Rokset (62° 58,405 ¹ N 7° 88,734¹ Ø) i Averøy kommune.

Averøy formannskap vedtok i møte 08.03.22 å legge forslag til «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35» ut på offentlig høring.

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Averøy kommune fattet 09.02.22 vedtak i sak PLAN-21/00373 – Endring av reguleringsplanen for Øksenvågen boligområde (plan ID 20100001).

Det gjelder mindre endring i reguleringsbestemmelsene.

Mork Rensefisk AS søker om tillatelse til å utvide sitt løyve M-AV-31 ved lokalitet Mork II i Averøy, til å kunne øke produksjonen fra 2 000 000 stk. til 6 000 000 stk. settefisk av berggylt pr. år.

Ny forskrift trer i kraft 1.1.2020