I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtok Averøy kommunestyre, i møte 7.05.2018 - sak 25/2018, interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for Averøy sitt område.

B-O Service AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 78/191, Storsandøyvegen 283.

Averøy kommunestyre egengodkjente endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde i møte 07.05.2018 (KST 20/2018).

Averøy formannskap vedtok i møte 17.04.2018 å legge forslaget til reguleringsplan Barneskole Averøy Vest ut til offentlig ettersyn (FSK 20/2018).

Averøy kommunestyre har i møte 19.03.2018 egengodkjent reguleringsplan for Hendvågen steinbrudd (KST 16/2018).

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til 2. gangs offentlig ettersyn (FSK sak 12/2018; møte 13.03.2018). 

Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK sak 6/2018; møte 23.01.2018). 

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag Bogen boligtomter ut til offentlig ettersyn (FSK sak 93/2017; møte 15.12.2017). 

Averøy formannskap vedtok i møte 18.10.2017 å legge Interkommunal kommunedelplan for sjøområder på Nordmøre (Sjøområdeplan) ut til andre gangs offentlig ettersyn.

Averøy kommunestyre har i møte 30.10.2017 egengodkjent detaljregulering for Innseilingen boligfelt (KST 55/2017).