Averøy formannskap vedtok å legge forslag til endring av reguleringsplan Hestvikholman industriområde ut til offentlig ettersyn (FSK sak 6/2018; møte 23.01.2018). 

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag Bogen boligtomter ut til offentlig ettersyn (FSK sak 93/2017; møte 15.12.2017). 

Averøy formannskap vedtok i møte 18.10.2017 å legge Interkommunal kommunedelplan for sjøområder på Nordmøre (Sjøområdeplan) ut til andre gangs offentlig ettersyn.

Averøy kommunestyre har i møte 30.10.2017 egengodkjent detaljregulering for Innseilingen boligfelt (KST 55/2017).

Averøy kommunestyre har i møte 30.10.2017 egengodkjent detaljregulering for Henda Vest Industriområde (KST 56/2017).

Formannskapet vedtok oppstart av privat planprosess for Hendholmen Industriområde i sak FSK 59/2017 i møte 18.10.2017.

Averøy kommune legger herved forslag til Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune ut på offentlig høring.

Averøy formannskap vedtok å legge reguleringsplanforslag for landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut til offentlig ettersyn (FSK sak 41/2017; møte 22.08.2017). 

Averøy kommunestyre behandlet i møte 19.06.17 klage på vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan Uran boligfelt. 

Formannskapet vedtok i møte 25.04.2017 å igangsette planprosess for ny skole ved Rangøykrysset.