Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Smedvågen

Averøy formannskap vedtok å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for industriområde Smedvågen (FSK 14/23; møte 19.12.2023).

Fremlagte reguleringsplanforslaget med konsekvensutredningen er utarbeidet av COWI AS etter oppdrag fra forslagstiller Averøy Industripark AS.

Hensikten med denne planprosessen er å oppdatere eldre reguleringsplan og tilrettelegge for etablering av landbasert anlegg for oppdrett av laks fra stadiet egg til slakteklar fisk. Mer opplysninger om planlagte tiltak, vurdering av planforslaget og formannskapets vedtak kan man finne i saksframlegget (PDF, 3 MB).
 

Eventuelle merknader til planforslaget skal fremsettes skriftlig og sendes innen 22.02.2024
til: Averøy kommune, Postboks 152, 6530 AVERØY;
eller til post@averoy.kommune.no

Planforslag:
Plankart - 11.12.2023 (PDF, 10 MB)     
Bestemmelser - 01.12.2023 (PDF, 112 kB)    

Øvrige plandokumenter:
Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 4 MB)   
Planprogram (PDF, 3 MB)     
KU Kulturminner - 01.12.2023 (PDF, 30 MB)    
KU Støy - 05.12.2023 (PDF, 11 MB)      
Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)   
Risikovurdering av sedimenter - 12.07.2023 (PDF, 12 MB)    
Trafikknotat - 01.12.2023 (PDF, 14 MB)   
Geoteknisk prosjekteringsrapport - 07.06.2023 (PDF, 15 MB)   
Korallundersøkelse - 16.03.2021 (PDF, 8 MB)   
Trafikknotat - 01.12.2023 (PDF, 14 MB)    
VAO-plan - 01.12.2023 (PDF, 7 MB)