Vedtatt – Ny fartsforskrift i sjø – Sveggesundet

Averøy kommunestyre vedtok i møte 20.06.22 «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35».

Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Den lokale fartsforskriften for Sveggesundet av 17.mars 1950 ble opphevet 01.01.22. Det ble gjort i §6 i den statlige fartsforskriften.

Den nye forskriften er i hovedsak en videreføring av den gamle men det er foretatt en endring av selve ordlyden samt det er foreslått en mindre endring for hvilken strekning/farvann den nye forskriften skal gjelde for.

Høyeste tillatte hastighet er satt til 5 knop (ca. 9,2 km/t).

Hensikt med forskriften er å bedre sikkerheten i det aktuelle sjøområdet. Det gjør det enklere for befolkningen å vite hvor det er 5 knops fartsgrense ved at fartsgrensen skiltes og at det blir enklere for politiet å håndheve eventuelle brudd på fartsgrensen.

Dokumenter i saken: