Oppstart av reguleringsprosess for Hendneset næringsområde

Kommunens planavdeling gjennomførte 02.12.2022 oppstartsmøte med forslagstiller Pure Norwegian Seafood AS og ekstern plankonsulent Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. Det ble gitt tillatelse til oppstart av prosess for detaljregulering av etablert næringsområde på Hendneset. Hensikten med detaljregulering er å tilrettelegge for utvidelse av næringsområdet.

Planavgrensning

Planinitiativ (PDF, 335 kB)  
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 225 kB)  
Oppstartsvarsel fra forslagsstiller (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet kan sendes innen 27.02.2023 til Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Marie Eian Valderaune (950 78 817, anne@ikon.as)