Melding om vedtak. Endring av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.64 fra Vebenstad til Ba

Det ble fattett et administrativt vedtak om godkjenning av endringsforslag for reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.64 fra Vebenstad til Ba. 

Man kan finne vurdering av høringsuttalelser og beskrivelse av endringer i saksframlegget (PDF, 5 MB)

Aktuelle plandokumenter:
Plankart (PDF, 6 MB)   
Bestemmelser (PDF, 68 kB)   
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)      

Plandokumenter vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
Begrunnet klage sendes til Averøy kommune: Postboks 152, 6530 AVERØY; eller på e-post: post@averoy.kommune.no
Klage blir behandlet i formannskapet. Dersom vedtaket blir opprettholdt, vil saken bli oversendt Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.

Klagefristen regnes fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det om at det oppgis når denne meldingen kom frem.