Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Formålet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud

Vilkår for parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet:

  • på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,

  • på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales,

  • på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og

  • på steder der det er innført boligsoneparkering

 

Vilkår for parkeringstillatelse

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

  • fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde,

  • passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder.

For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytnings-evnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad:

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes.

I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Tenk godt igjennom:

Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)

Hvorfor er det vanskelig å parkere her?

Hva slags parkeringsplasser finnes her?

Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?

Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?

Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så hør om du kan få dokumentasjon på dette.

 

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering.

Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når førsteinstansvedtak om avslag er truffet i kommunestyret.

Parkeringsbehov etter første ledd i annen kommune enn bostedskommunen kan bare vektlegges der det er innhentet uttalelse fra denne kommunen.

 

Slik søker du HC-kort

1. Fyll ut søknadsskjema  (PDF, 2 MB)- (kan også hentes på servicekontoret)

2. Dette må du ha med i søknaden:

Personalia

Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden

Dokumentasjon (legeerklæring)

Kopi av evt. førerkort

Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

3. Send inn søknadsskjema

Søknaden sendes per post til:
Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy

Du kan også søke på elektronisk søknadsskjema

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i vedtaksbrevet.

Artikkelliste