Spillemidler

Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?


Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger. Anlegget må være prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhørende handlingsplan.

Hva kan det søkes midler til?


Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

  • For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000.
  • For kart, minimumskostnad kr 75 000.
  • For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50 000.

Det kan også søkes om spillemidler til desentraliserte kulturbygg. Søknadene leveres på samme måte som for spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet. Søknadsskjema og veiledning 

Søknadsfrist og søknadsbehandling


Søknadene leveres elektronisk med frist 1. september. Averøy kommune sender samlet vedtak og prioritering videre til fylkeskommunen. Det er Kultur- og folkehelseutvalget i fylkeskommunen som gjør endelig vedtak om tildeling. Tildelte midler blir offentliggjort i brev til søkerne.

Artikkelliste