Årsberetningen for 2022 er god lesning

Mandag 8. mai behandlet kommunestyret årsmeldingen for 2022. Der var det svært gode tilbakemeldinger på både årsmeldingen i seg selv, og ikke minst innholdet. Kommunedirektøren fikk beskjed om å bringe både takk og rosende ord tilbake til alle ansatte, noe jeg gjør med stolthet og glede.

Årsberetningen fortjener oppmerksomhet!

Det er god lesning samlet og i hver enkelt enhet sine årsberetninger, deres beskrivelse av måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold. Det er her vi får innblikk i mangfoldet, engasjementet, kvaliteten, hva ansatte og ledere viser av gode resultater og spesielle saker de kan være ekstra stolte av. Samtidig peker de også på noen utfordringer som vi må løse i fellesskap.

Regnskapsresultatet bedre enn forventet

Godt regnskapsresultat, der vi endte med å bruke 20,1 millioner kroner mindre av sparepengene (disposisjonsfondet) enn forutsatt. Ut over høsten 2022 lå vi an til et stort overforbruk, men med kompensasjon for Covid-utgifter, økte skatteinntekter og rammetilskudd, samt utbetaling fra Havbruksfondet ble resultatet godt. Det er grunn til å påpeke at det var en krevende høst med stor usikkerhet.

Gravid - Klikk for stort bildeDet ble født 60 barn i Averøy i 2022

Folketallsveksten i 2022 var på 44 personer, den største veksten kom i slutten av året. Folketallet ved årsskiftet 2022/2023 var på 5872 personer. Det ble født 60 barn i kommunen i fjor, også dette har vært et år utenom det som har vært normalt de siste årene, med rundt 50 barn pr. år.

Håndtering av både pandemi og flyktningestrøm viser hvordan et sterkt kommunalt nivå håndterer kriser – i tillegg til at de øvrige oppgavene blir ivaretatt. Lokalkunnskap, tverrfaglig samarbeid, motivasjon og mestringstro er faktorer av stor betydning for både kvalitet og effektivitet.

Dyktige ansatte og ledere: Til tross for en krevende tider får våre innbyggere gode tjenester og tilbud. Vi har ledere og ansatte som er motiverte og opplever å ha en meningsfull jobb, der de bidrar og utvikler både seg selv og tjenestene. Averøy kommune blir lagt merke til!

Averøy bosatte til sammen 89 flyktninger i 2022

Bosetting av flyktninger og styrking av psykisk helse

De fleste av oss lever godt og trygt i kommunen vår, men det er signaler på økende uro og bekymring både blant barn og unge og den voksne delen av befolkningen. Dette kan skyldes ettervirkninger av pandemien, den pågående krigen i Ukraina, dyrtid og økonomisk usikkerhet, boligmangel og andre forhold i familiene. Vi kjenner ikke hele bildet, men retter innsatsen både på tilbud som gjelder alle og mer familie- og individrettet. Forebygging er utgangspunktet i våre tjenester og spesielt øker vi innsatsen når det gjelder barn og unges psykiske helse. Dette er også lagt merke til både nasjonalt og regionalt.

Vi styrker også kommunens bosteds- og næringsattraktivitet og omdømme gjennom sentrumsutvikling, fiberutbygging, godt samspill og medvirkning. Averøy blir lagt merke til når det gjelder friluftsliv, antall spillemiddelsøknader og tiltak for ungdom (ungdomsrådets medvirkning, sommerjobb og ungdomsfiske). Å styrke de unges tilhørighet og betydning i lokalsamfunnet er også et bidrag til næringslivets behov for framtidig arbeidskraft.

Siste skoledag før jul 2022 ble brukt til flyttesjau - Klikk for stort bildeJanuar 2023 flyttet vi inn i ny barneskole på Kårvåg Berit Hannasvik

Frivillighets- og klimasnu-pris

Vårt største prosjekt som ble sluttført i 2022 er Kårvåg barneskole som ved flere anledninger har fått positiv oppmerksomhet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ekstra hyggelig er det også når prosjektet/entreprenøren får klimasnu-pris, og det er ikke den eneste prisvinneren i kommunen. 2022 var frivillighetens år, også i den sammenheng var Averøy i mediebildet. Året ble avsluttet med at vår egen Bjørg Bergem vant Frivilligprisen for sin innsats i lokalsamfunn, kulturhistorie og medmennesker.

Jeg vil også løfte fram arbeidet med klimaregnskap- og tiltak. Vi skal bidra til at Norge oppnår målet for Parisavtalen. For Averøy representerer sjøfart over halvparten av utslippene (tonn CO2-ekvivalenter). Vi ser en nedgang fra 2020 – 2021, men ser samtidig at det er sjøfart som utgjør den største nedgangen, og at denne sektoren har de største variasjoner fra år til år: Les mer her.

Vi jobber med bærekraft - hver dag, året rundt

Av gode miljøtiltak for øvrig er det verdt å nevne at Averøy over flere år har utmerket seg når det gjelder strandrydding og «rusken-aksjoner», den nye miljøstasjonen på Kårvåg, økt kildesortering, kunstgressbanen innfrir miljøkravene som hindrer spredning av gummigranulat i naturen og Kårvåg barneskole bygd i massivtre.

Bærekraftsikoner - Klikk for stort bildeFNs 17 bærekraftsmål er en bærebjelke i kommunens arbeid

Ellers henger omtrent alt Averøy kommune utfører som tjenesteleverandør, samfunnsutvikler, demokratisk arena og myndighetsutøver sammen med FNs bærekraftsmål. Vi er mange ansatte, rundt 400 årsverk som samarbeider om dette. Vi jobber hver dag for våre innbyggere.

Les årsberetning 2022 for Averøy kommune (PDF, 4 MB)