Averøy 2036 - kommuneplanens samfunnsdel - si din mening!

Averøy formannskap vedtok 4. juni å legge ut sitt forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036 ut på høring.  Alle - innbyggere, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter kan sende inn sin høringsuttale nå og fram til 20. juli 2024. 

Kommuneplanen gir retning for langsiktig utvikling 

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging og består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel.  

1. Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Averøy-samfunnet (12 år). Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden.  

2. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele kommunen skal brukes.  

FNs 17 bærekraftsmål FN

Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag. Satsingsområdene i planen skal følge opp kommunens visjon, og vise hva som skal ha særlig prioritet i valgperioden og hvordan de har sammenheng med FNs bærekraftsmål.

Det er viktig å påpeke at satsingsområdene ikke erstatter de daglige tjenestene og lovpålagte oppgaver som kommunen til enhver tid skal yte, men de kan være med å løfte fram enkelte tjenesteområder og/eller målgrupper. 

Her kan du lese Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036 for Averøy kommune. (PDF, 4 MB)

Send inn din/deres uttale som e-post, brev eller eDialog.