Gangfelt og parkering i Bruhagen sentrum

Parkering forbudt - tenk på fotgjengere og trafikksikkerheten

OBS:

Det er ingen parkeringsplass foran hovedinngangen til Knutepunktet. Her er merket gangfelt, nedfelt midtrabatt for fotgjengere og her gjelder trafikkreglene.
I januar 2022 skjedde en ulykke her og en person ble påkjørt og sendt til sykehus.

Averøy kommune har fornyet markering på asfalten og har montert skilting for gangfelt. Vi ber alle besøkende på Knutepunktet overholde trafikkreglene, ta hensyn til fotgjengeren og trafikksikkerheten. 

Tenk også på rullestolbrukere, barnevogn, små barn, svaksynte og andre.

Noen steder kan du aldri parkere. Stanser du på disse kan du skape utrygge og farlige situasjoner for andre.

Et stanseforbud gjelder enten etter oppsatt skilt eller av trafikkreglene. Merk at det med begrepet «stans» i denne sammenheng innebærer alle typer stans, ikke bare «parkering». 

Forskrift om kjørende og gående trafikk §17 nr. 1  (Lovdata) 

Stanseforbudene som gis i trafikkreglene skiltes ikke. Det er en forutsetning for å få førerkort at man har satt seg inn i, og kan disse reglene.  

Det er etter trafikkreglene blant annet forbudt å stanse:

  • helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei
  • i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset
  • i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt
  • på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder
  • i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted
  • på motorvei og motortrafikkvei eller på inn- eller utkjøringsvei til motorvei og motortrafikkvei
  • nærmere planovergang enn 5 meter
  • på veiutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn 

Ingen unntak for denne regelen

 

  • Det er ingen unntak fra stanseforbudene, slik som for parkeringsforbudene. Man kan derfor ikke stoppe på slike steder for å eksempelvis plukke opp en passasjer, eller flytte noe tungt.
  • Enhver stopp vil være et brudd på regelen, og det er ikke rom for egen tolkning eller skjønn her. Det vil altså ikke ha noen betydning om du selv mener at parkeringen din ikke er til hinder eller lignende.

Forbudt å stanse på fortau

Det vil aldri være lov å stanse verken helt eller delvis på et fortau. Forbudet mot stans på fortau er gitt for å sikre både fremkommelighet og trygghet til de myke trafikantene og håndheves strengt.

Parkering på fortau kan for eksempel få store konsekvenser for blinde, rullestolbrukere eller personer med barnevogn fordi man kan tvinge de myke trafikantene ut i veibanen og slik skape farlige situasjoner.

Dette betyr for eksempel at du aldri kan stoppe på fortauet fordi «du bare skal» hente noe, bære noe tungt eller slippe av eller på en passasjer. Forbudet gjelder også selv om du bare parkerer bilen din delvis inn på fortauet.

Mange tror at de kan foreta kort stans på fortauet som er utenfor der de bor, fordi dette «tilhører» deres eiendom. Dette stemmer ikke. Så lenge arealet det er snakk om ser ut som et fortau og er åpent for alminnelig ferdsel, har det ingen betydning om grunnen er privateid.