Godt regnskapsresultat for Averøy kommune

Økonomisjef Harald Kulstad Bergdal presenterte regnskapsresultatet for 2022 til ordføreren med følgende beskjed:
- Det er et godt resultat, vi endte med å bruke 20,1 millioner kroner mindre av sparepengene (disposisjonsfondet) enn forutsatt. Det lå utover høsten an til et stort overforbruk, men med kompensasjon for Covid-utgifter, økte skatteinntekter og rammetilskudd, samt utbetaling fra Havbruksfondet ble resultatet godt, sier økonomisjefen.  

Klare mål og rammer, men...

– Vi har en nøktern drift og politikere som følger planene de har vedtatt. Tydelige mål og rammer skaper forutsigbarhet og gjør jobben enklere å gjennomføre, sier kommunedirektør Berit Hannasvik. Likevel var fjoråret preget av stor økonomisk usikkerhet når det blant annet gjaldt kompensasjon fra staten på ekstraordinære utgifter, sier hun.

Økonomisjef Harald K. Bergdal viser regnskapet for 2022 til en fornøyd ordfører Ingrid Rangønes. Fra høyre kommunedirektør Berit Hannasvik, økonomisjef Harald Bergdal, ordfører Ingrid Rangønes og assisterende kommunedirektør Kjetil Leirbekk. Dag Kristian Nilssen

- Da budsjettet for 2022 ble vedtatt, lå det inne at vi skulle bruke 10,4 millioner fra kommunens disposisjonsfond. Gjennom året ble det vedtatt å bruke ytterligere 19 millioner. Denne økningen er spesielt knyttet til ekstrautgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien, sier økonomisjefen. 
Vi måtte gjøre det for å få budsjettet i balanse. Når vi nå går med overskudd, fører vi penger tilbake til disposisjonsfondet, sier han. I resultatet for 2022 er det ført tilbake 20,1 millioner kroner. Det betyr at Averøy kommune til slutt brukte «bare» cirka 8,3 millioner fra disposisjonsfondet.

Hva skjedde?

Økonomisjefen forklarer i detalj hvordan det til slutt ordnet seg:

– Vi fikk en skatteinngang som ble 12,5 millioner mer enn budsjettert. Rammetilskuddet fra staten, som er vår største inntektskilde etter skatt, endte på 13,5 millioner kroner over budsjett. I tillegg ble finanskostnadene 3 millioner under budsjett, noe som først og fremst skyldes at vedtatte prosjekt har blitt skjøvet fram i tid, sier Bergdal.

Samlet hadde Averøy kommune i 2022 inntekter på 553,2 millioner kroner. På kostnadssiden hadde enhetene et samlet overforbruk på 14,3 millioner kroner. Sentraladministrasjonen og tekniske tjenester brukte mindre enn budsjettert i fjor, mens helse- og omsorgstjenestene hadde det høyeste overforbruket. Året var i flere perioder preget av pandemien og sykefravær preget av dette. Vi ser også  en generell veksten innen helse- og omsorgstjenestene og enkeltvedtak til ressurskrevende tjenestemottakere, selv om vi får en del av kostnadene til disse kompensert fra staten, sier økonomisjefen. Totalt har Averøy kommune 439 årsverk. 

Vi ser at vi har et for høyt driftsnivå i forhold til de inntektene vi får. Det å bruke disposisjonsfond (eller sparepenger) kan være fornuftig i en overgangsperiode, men bør ikke brukes i ordinær drift av kommunen, slår økonomisjefen fast.

Gjeld og framtidige investeringer

Ved årsskiftet hadde Averøy kommune en samlet gjeld på 667,5 millioner kroner. Det tilsvarer cirka 114.000 per innbygger.

– 61,1 millioner av gjelda er knyttet til tjenester som drives etter det såkalte selvkost-prinsippet, som for eksempel vann og avløp, mens 50,6 millioner er penger vi har lånt ut videre til for eksempel boliger, sier Bergdal.

Averøy har bygget ny barneskole skole på Kårvåg. Den hadde en kostnadsramme på 191 millioner kroner, og som til stor glede for elever og ansatte ble tatt i bruk ved årsskiftet.

I januar 2023 ble Kårvåg barneskole tatt i bruk. Det er den største investeringen Averøy kommune noensinne har tatt. Berit Hannasvik

–  I økonomiplanperioden har vi lagt inn investeringer på 150 millioner kroner innen helse og omsorg. Hjemmetjenesten har behov for mer areal, og gamle Bremsnes skole skal rustes opp til å huse dagaktiviteter slik at vi frigjør areal der hjemmetjenesten holder til i dag (gamle sykehjemmet). Det er også satt av 120 millioner til nye heldøgnsplasser på Bremsnes. Her er planen å rive pensjonærheimen og bygge nytt, sier assisterende kommunedirektør Kjetil Leirbekk.

 

439 årsverk som er her for innbyggerne 

Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes er godt fornøyd med resultatet og berømmer samtidig de 439 ansatte for innsatsen de gjør for innbyggerne og kommunens omdømme.

-Jeg ser daglig den fantastiske jobben de gjør. Vi har dedikerte ansatte som brenner for jobben. De er her for innbyggerne, og det er uten tvil nøkkelen til suksess. I tillegg er de opptatt av nytenking, og kommer med forslag som er med på å utvikle tjenestetilbudet.

-I en kommune, som i alle andre bedrifter, er det lagarbeidet som teller. Når laget trives og jobber godt sammen, blir også resultatet godt, og jeg får mange tilbakemeldinger på at folk er fornøyd med tjenestetilbudet i Averøy, sier hun.

-Så er det viktig å sette seg nye mål. Tenke fremover og utvikle nye tilbud, samtidig som vi tar godt vare på de vi allerede har. God planlegging og stødig økonomistyring er helt avgjørende, skal du møte fremtiden på en god måte, sier ordføreren.

Arbeidet med årsberetningen for 2022 er i gang nå, og skal etter planen til kommunestyret 8. mai. Årsberetningen er den tekstlige versjonen bak tallene i regnskapet, altså hva barnehagene, skolene, kulturskolen, sentraladministrasjonen, helse- og omsorgstjenestene og andre tjenester har brukt pengene til.