Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Averøy kommune reduserer årlige driftsutgifter i 2024 med rundt 15 millioner kroner. I løpet av økonomiplanperioden økes beløpet til 30 millioner. Kommunedirektøren varsler tøffe økonomiske år framover. 

Innsparingsforslagene viser hvordan Averøy kommune skal få kontroll på økonomien og skape et forsvarlig handlingsrom for framtiden. Tiltakene kan virke utfordrende for de som blir direkte berørt, men er samtidig valgt for å ivareta lovkrav og forsvarlig fordeling av fellesskapets ressurser.  Vi er svært avhengige av at de som blir berørt forstår situasjonen og støtter opp.  

En skolekrets for hele kommunen

Averøy kommune har nå to nye barneskoler. Investeringene har ikke bidratt vesentlig når det gjelder utgifter pr. elev i grunnskolen. Det er derfor helt nødvendig med ytterligere grep for å få redusert disse kostnadene.  Averøyskolen er god, men kostbar. Averøy bruker cirka 36 000 kroner mer pr. elev enn landssnittet. Dette skyldes i hovedsak små klassestørrelser (gjennomsnitt 14-15 elever pr. klasse). 

Bruhagen barneskole har i dag romutfordringer. Skolen har to parallelle klasser på sju klassetrinn, i tillegg tre innføringsklasser (minoritetsspråklige elever). Med gratis skolefritidsordning (SFO) for 2. skoletrinn fra høsten 2023, er plassbehovet for SFO krevende. 

Flott uteområde med mange muligheter for aktiviteter og lek Berit Hannasvik

På Kårvåg barneskole er det god klasseromskapasitet. Kommunedirektørens forslag er èn skolekrets for hele kommunen, der 1. – 4. klasse får undervisning og SFO-tilbud ved Kårvåg barneskole, og Bruhagen barneskole blir for elever på 5. – 7. trinn. Dette gir en reduksjon på 6 klasser. Antall elever pr. klasse blir på samme størrelse som ungdomsskolen, i underkant av 30 elever. Samlet gir tiltaket en årlig innsparing på 7, 5 millioner. 

Langøy boligfellesskap 

Langøy boligfellesskap har de siste årene fungert som et «mini-sykehjem» med økt bemanning, bl.a. nattevakt (brannsikkerhet for beboere med hjelpebehov). Boligfellesskapet har derfor blitt dyrt å drifte, samtidig som helsetjenestene har utfordringer med å skaffe fagfolk. 

Dagens beboere flyttes til sykehjemmet eller får andre omsorgstilbud. Det kan bli nødvendig med deling av rom på sykehjemmet i en overgangsperiode, noe det blir tatt hensyn til med tilstrekkelig bemanning. Tiltaket gir en årlig innsparing på 5, 7 millioner for hjemmetjenesten. Boligfellesskapet blir omdisponert til andre brukergrupper.

Sentralkjøkken

Felleskjøkkenet bruker 5,1 årsverk til å produsere mat til 54 sykehjemsbeboere, beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende. Til sammenligning produserer felleskjøkkenet i Kristiansund mat til 130 sykehjemsbeboere, omsorgsboliger og hjemmeboende ved bruk av 7 årsverk. Kristiansund er på et tidligere tidspunkt forespurt om kostnader ved at de leverer middagsporsjoner til Averøy kommune. Foreløpige beregninger viser at det er mulig å spare minst to årsverk på felles produksjon. 

Kjøkkenet på Averøya og Kristiansund benytter samme produksjonsmetode (kok/ kjøl). Det vil si at tjenesten til brukerne blir uforandret. Kommunedirektøren foreslår samarbeid eller kjøp av tjenester fra Kristiansund kommune på dette området. I budsjettforslaget er det lagt inn en besparelse på kr. 601 000, - i 2024 og helårsvirkning på 1 million videre i økonomiplanen.

Redusere og utsette investeringer

 Vi har gjennomført betydelige investeringer de siste åra og har en godt forankret prioriteringsliste på framtidige investeringer.

Skolebygningen - Klikk for stort bildeAverøy ungdomsskole og samfunnshus Jonny Røsand

I økonomiplanen er noen av disse skjøvet ut i tid for å ikke øke gjeldsgraden mer enn nødvendig. Det er all grunn til å ha en kritisk gjennomgang av framtidige investeringer. Vi må investere kun i det som er strengt nødvendig, som for eksempel krav etter arbeidsmiljøloven. Renovering av samfunnshusfløyen på Bruhagen er derfor ett av tiltakene som er skjøvet ut i tid.

I tillegg inneholder kommunedirektørens forslag andre mindre innsparinger. Konsekvenser av samtlige innsparingstiltak er beskrevet i eget vedlegg.

Lovlig vedtak er økonomiplan i balanse

Kommunedirektøren har ansvar for å legge fram forslag til årsbudsjett og økonomiplan som viser balanse for samtlige år i økonomiplanen (2024 - 2027). Kommunestyret har igjen ansvar for å fatte endelig vedtak innen utgangen av året. Kravet er balanse og helst tiltak for å nå kommunestyrets mål for netto driftsoverskudd, som skal være 1, 75 % av driftsinntektene. 

Formannskapet behandler saken 1. desember og sender sin innstilling til kommunestyret for endelig vedtak 19. desember.