Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Over en halv milliard skal brukes på tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2023. Årsbudsjett og økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel fra 2023 til og med 2026. 

God økonomistyring skal sikre at kommunens ressurser er anskaffet og disponert effektivt og målrettet. Samtidig lever vi i en urolig tid og må håndtere det uforutsigbare.

Det uforutsigbare

Pandemi og krig har minnet oss på at vi må være forberedt på å håndtere uforutsette hendelser, noe Averøy kommune har vist meget god evne til å håndtere. På lang sikt er det usikkert hvordan krigen i Ukraina vil påvirke både kommuneøkonomien og vårt tjenestetilbud. Vi må være forberedt på mer uforutsigbarhet, godt inkluderings- og mangfoldsarbeid og være bevisst vår rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunesektoren må mobilisere for å takle en høy strøm av flyktninger i årene framover. Staten på sin side må sette kommunene i stand til å utføre oppgavene, det være seg økonomi og andre virkemidler. Det blir økt press på våre tjenester og behovet for personell og kompetanse vil øke. Boligmangel er også en åpenbar utfordring.

Inntektssystemet for kommunene gir tydelige rammer for forventet omfang og nivå på de tjenester vi er lovpålagt å yte, nasjonale satsinger og det som er forutsett.

Det forutsigbare

Utviklingen i befolkningen (demografi) med et voksende behov for helse- og omsorgstjenester med flere eldre og færre yngre er en kjent utfordring i Averøy. Vi befinner oss allerede i en bemanningskrise og fastlegekrise. Det er også en økning av personer som melder om psykiske helseutfordringer. Kommunens arbeidsgivergiverstrategi peker på tiltak for å beholde og rekruttere fagfolk, heltidskultur og helsefremmende arbeidsliv.

Forandringer er noe som i høyeste grad er relevant for norske kommuner, forutsigbart eller ikke. Forandringer kommer i ulike former – også som nasjonale reformer og at flere oppgaver blir kommunenes ansvar gjennom endringer av regelverk.  

Økonomiplanen skal følge opp planer og mål

Averøy kommune har vedtatt gode planer for å styre både samfunns- og tjenesteutviklingen mot konkrete mål. 

Kommuneøkonomien utfordres og utsiktene i økonomiplanperioden er krevende, både ut fra nasjonale signaler og tiltak og investeringer som følge av våre egne planer. Jevnt over har Averøy en effektiv tjenesteproduksjon, sett bort fra skole der Averøy ligger godt over sammenlignbare kommuner og landet for øvrig i kostnader pr. elev. Investeringen i Kårvåg barneskole setter punktum for et langvarig arbeid med skolestruktur og skal bidra til ytterligere kvalitet, effektivisering og god oppvekst i kommunen vår. Snart fylles skolen med liv og røre. I løpet av 11 år har Averøy kommune investert i to nye barneskoler og rehabilitert ungdomsskolen for mange millioner.

Snart fylles Kårvåg barneskole med liv og røre. En fantastisk læringsarena og løft for lokalsamfunnet. Berit Hannasvik

I økonomiplanen ligger betydelige investeringer innen helse- og omsorgssektoren, lånegjelden vil øke og handlingsrommet begrenses med økte utgifter til renter og avdrag. Økt lånegjeld og mindre penger avsatt på disposisjonsfond gjør kommunen sårbar i årene framover. Det er også beregninger som viser at kommunen får mindre enn tidligere forventet fra Havbruksfondet i årene framover.

Forebygging først og fremst 

Barnevernsreformen (også kalt oppvekstreformen) trådte i kraft i 2022 og målet er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal være tilpasset barn og familienes behov. Kommunestyret har gjennom flere år styrket det forebyggende arbeidet, blant annet ved å øke stillingsressursen for jordmor, logoped, helsesykepleiere og familieveiledning. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har også mottatt tilskudd til et 3-årig prosjekt for ytterligere styrking av tjenesten.

I tillegg skal arbeidet opp mot barn og unges psykiske helse styrkes ytterligere, både i barnehager og i barneskolene. Dette er utviklingsarbeid som både pågår i egen regi og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Ungdomsskolen har svært positive erfaringer med kommunepsykolog og helsesykepleier tilgjengelig, i tillegg til prosjektet "Robust ungdom". Sist, men ikke minst er gode barnehager og skoler det største forebyggende arbeidet i kommunen og som omfatter alle barn. Det ligger mye god oppvekst og forebygging i Averøybudsjettet.

Hjemme best

Selv om det er, og blir behov for flere omsorgsboliger, er det også slik at de aller fleste ønsker å bo i eget hjem lengst mulig og fortsatt oppleve omsorg og trygghet. Averøybudsjettet styrker ytterligere hjemmebaserte tjenester for å trygge våre innbyggere og yte helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Økt bruk av velferdsteknologi bidrar både til trygghet og frihet for den enkelte. Det nylig etablerte "Innsatsteamet" blir et viktig supplement i tjenesten. Teamet skal forebygge, rehabilitere, informere og lære opp. Både fysioterapi, ergoterapi, IT og sykepleie er sentrale fagområder i tjenesten. Når bredbåndsutbyggingen på "innersiå" ferdigstilles i løpet av året, har over 90 % av husstandene bredbåndstilknytning. Da ligger det også godt til rette for bruk av velferdsteknologi.

Bærekraftige tjenester og samfunnsutvikling

I desember 2020 vedtok kommunestyret en revidert samfunnsdel av kommuneplanen «Averøy 2032» med fire viktige satsingsområder for de nærmeste årene, bygget på FNs bærekraftsmål. Kommunebudsjettet konkretiserer dette arbeidet gjennom daglig drift og prosjekter. 

Videre utvikling av kommunesenteret med nærmiljøanlegg ved Straumsvågen, ny rådhuspark og turvei opp langs vannveien er tiltak som er nærmer seg realisering og som ligger inne i økonomiplanen. 

Det er stort samsvar mellom mål og strategier i kommuneplanen og det kommuneorganisasjonen jobber med hver dag, både i daglig drift og gjennom investeringer.

Disse ungdommene jobbet i hjemmetjenesten sommeren 2023. Ann-Helen Strand

- De unge blir tryggere og de eldre blir gladere

Overskriften er et sitat fra Kommunal rapport om erfaringer fra Aurskog-Høland der ungdom jobber på sykehjemmene. Averøy har også svært gode erfaringer med sommerjobb for ungdom.  Tiltaket er positivt for identitet, inkludering og rekruttering, og er bra for arbeidsmiljø og trivsel for våre tjenestemottakere. Det er ønske om å gjøre om deler av ordningen til å gjelde helger gjennom hele året, da “trykket” kan bli vel stort i løpet av sommerferien. Å styrke tiltak som bidrar til at våre unge får kjennskap til det lokale arbeidslivet er sentralt i kommuneplanen. Kommunedirektøren innstiller i underkant av 1 million kroner til helge- og sommerjobber for ungdom.

Viktige investeringer

I økonomiplanen er det satt av 20 millioner i 2025 og ytterligere 30 millioner i 2026 til bygging av omsorgsboliger på "pensjonærheimtomta" på Bremsnes. Som en konsekvens av at tilskuddet fra Husbanken til bygging av omsorgsboliger er foreslått tatt ut av statsbudsjettet neste år, har vi valgt å skyve prosjektet ett år ut i tid (i forhold til opprinnelig plan)og håper samtidig at tilskuddsordningen blir tatt inn igjen i 2024.

Dame som trener og veiledes av fysioterapeut - Klikk for stort bildeDame som trener og veiledes av fysioterapeut Berit Hannasvik

Det største investeringsprosjektet som starter opp neste år er ombygging av Bremsnes skole. Bygget skal i framtiden huse tjenester som fysio- og ergoterapi, hjelpemidler og teknologiske løsninger, innsatsteam. Dette er forebyggende tjenester som skal bidra i folks hverdag og mestring.  Mestringssenteret og psykisk helsetjeneste skal også inn i bygget. Det er satt av 20 millioner i 2023 og 30 millioner i 2024 til prosjektet. Investeringen omfatter også ombygging av lokaler i Gammelveien 15 til omsorgsleiligheter.

Hjemmetjenesten blir mye å se på veiene i årene framover. De må komme seg fram og går til innkjøp av 22 elbiler (avslutter leasingavtale) og har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til flere ladestasjoner for tjenesten. Det blir også bedre kommunale veier å kjøre på; kommunestyret har tidligere vedtatt investeringer på 7, 5 millioner kroner årlig de neste fire årene. Kommunedirektøren foreslår å fordele midlene litt ut i tid med 7, 5 millioner i 2023 og deretter 5 millioner årlig i 2024, 2025 og 2026.

Rolandas Uoslys

Bruhagen idrett, kultur - og skoleområde

Det er behov for å styrke bemanningen innen byggdrift. Skoleområdet på Bruhagen, med to skoler, svømmehall, idrettshall, garderobeanlegg og et uteområde med kunstgress- og friidrettsbane, mindre anlegg og infrastruktur krever ressurser til drift, tilsyn og vedlikehold. Det er også lagt inn en investering på å oppgradere belysningen på kunstgressbanen.

Ungdomsskolen er delvis rehabilitert de senere årene, men det er fortsatt noen rom som gjenstår. Det er lagt inn 1, 7 millioner til renovering av verksteder for praktisk/estetiske fag og garderober i administrasjonsdelen.

Rehabilitering av samfunnssalen, garderober og toaletter står nederst på prioriteringslisten for investering i bygg i økonomiplanperioden. Prosjektet står oppført med en investering på 8,6 millioner i 2026.

Neste år starter arbeidet med nærmiljøanlegget ved Straumsvågen, et etterlengtet tiltak som ungdomsrådet har engasjert seg sterkt i. I tillegg skal rådhusparken bli finere, triveligere og universelt utformet. 7 millioner er satt av til dette. Turvegen opp til Gammelfossen står som tiltak i 2025 med kr. 670 000,-. Tiltakene får støtte fra spillemiddelordningen og 4 millioner fra fylkeskommunens tettstedsprogram.

Brannstasjonen på Bruhagen skal rehabiliteres ut fra nye krav fra Arbeidstilsynet. Det er satt av 4, 8 millioner kroner til tiltaket i 2023.

Investeringstiltakene medfører en økning i renter og avdrag i økonomiplanperioden. For 2023 vil investeringen belaste budsjettet med 1,3 millioner kroner i finanskostnader. Dette vil øke til henholdsvis 4,7 millioner kroner i 2024, 6,3 millioner kroner i 2025 og 9,2 millioner kroner i 2026.

Må finne innsparinger

Økonomisjef Harald Kulstad Bergdal oppsummerer budsjettprosessen slik:
- Når enhetene har videreført dagens drift og korrigert for lovpålegg, nye brukere o.l., viser konsekvensjustert budsjett over 8,9 millioner i underdekning årlig i økonomiplanperioden. Når vi i tillegg har lagt inn konsekvensene for investeringsforslagene og noen andre driftstiltak som er valgt, er underdekningen på10,3 millioner kroner i 2023, som øker til 22,7 millioner i 2024.

I tillegg til investeringene som er nevnt, er de største økonomiske endringene på driftssiden omlegging av legesenteret fra privatpraktiserende til å bli kommunalt. Det øker driftsutgiftene med ca. 3, 5 millioner kroner. Helseplattformen med 3, 3 millioner kroner fra 2024. Turnustillegg og avsetning til neste års lønnsoppgjør utgjør 11,6 millioner.

Legene blir kommunalt ansatt fra 2023

For å få budsjettet i balanse ble våre ledere bedt om å foreslå konkrete tiltak (varige kutt og strukturendringer) tilsvarende 4 % reduksjon av netto budsjett. Tiltakene skal forsvares ut fra målene i kommuneplanen, enhetenes satsingsområder og mål, konsekvenser, lovlighet, demografiske utviklingstrekk og statistiske fakta (KOSTRA).

Innsparinger i økonomiplanperioden summert pr. sektor:

Område/sektor

2023

2024

2025

2026

Sentraladministrasjon + folkevalgte

-470

-970

-1 970

-3 470

Oppvekst og kultur

-3 678

-7 611

-10 528

-10 528

Helse og omsorg

-4 886

-8 943

-9 943

-10 943

Teknisk plan og utvikling

-1 182

-1 182

-1 182

-1 182

Skatt og finans

-5 000

- 8 875

-9 000

-9 200

Sum

-15 217

-27 582

-32 624

-15 217

 

Oppvekstsektoren

Konsekvenser av innsparingstiltakene er at de to kommunale barnehagene holder stengt i påskeuken og i romjula. På grunnskole området er det lagt inn nedgang med 1 klasse fra høsten 2023, dette utgjør kr. 1 100 000. Effektivisering med ny barneskole/skolestruktur er lagt inn med kr. 5 000 000 med helårseffekt fra 2025. Det blir noe redusert åpningstid i skolefritidsordningen og redusert bemanning fra høsten 2023.

Helse- og omsorgssektoren

Forslaget om å legge ned Langøy boligfellesskap, betinger at vi styrker bemanningen ved sykehjemmet og tar i bruk dobbeltrom i en periode. Langøy boligfellesskap ble i forbindelse med pandemien et “mini-sykehjem” med større bemanningsfaktor enn opprinnelig. Det er store utfordringer i f t rekruttering (se beskrivelse fra enheten) og sykehjemmet vil, med litt økte ressurser og tilrettelegging, ha kapasitet til de som har behov for sykehjemsplass. Økning i antall dobbeltrom ved sykehjemmet blir redusert når vi har fått bygget nytt botilbud på Pensjonærheimstomta og i Gammelveien 15.

Turnus og bemanningsplaner er gjennomgått for å se på mulighetene for å redusere ressursbruken. Ved oppstart av nye omsorgsboliger på Bruhagen, vil det oppstå muligheter for å effektivisere ressursbruken noe, ved at personalet ved basen kan betjene flere tjenestemottakere i området.

Innsparingstiltakene fører ikke til oppsigelser, men enkelte kan få en såkalt endringsoppsigelse, da det er både ubesatte og vakante stillinger i organisasjonen.

Gammel 1000 kroneseddel

Netto driftsresultat

Kommunestyret har vedtatt at netto driftsresultat over tid er på minimum 1,75% av brutte driftsinntekter. Dette er ikke oppfylt i kommunedirektørens forslag, som for 2023 tilsier et netto driftsresultat på 0,8 %. Vi setter av 4,2 millioner kroner til disposisjonsfondet i 2023. Av dette er 2,6 millioner kroner budsjettert mindreforbruk. For resten av perioden er det foreslått å sette av 0,1 millioner kroner i 2024, 1,7 i 2025 og 0,5 i 2026. Videre i økonomiplan viser et netto driftsresultat på henholdsvis 1,2 % i 2024, 1,1 % i 2025 og 1,5 % i 2026.

De andre økonomiske nøkkeltallene viser at vi ikke er dårlig stilt, men at det er viktig å ha fokus på de fremtidige utfordringene. 

Kommunedirektøren vektlegger kommunens gode omdømme, det gode arbeidet ledere og ansatte i hele organisasjonen utfører, hver dag - året rundt, som bidrar til et trygt, inkluderende og godt lokalsamfunn.

Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag 15. november og gir sin innstilling til kommunestyret, som har saken til endelig behandling 8. desember.

Her finner du kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026, med kommentarer, nøkkeltall og tabeller.