Regnskapet for 2023 endte på 22,5 millioner i minus

Dette er et resultat som tapper sparekontoen vår vesentlig , sier økonomisjef Harald Kulstad Bergdal. Averøy kommune brukte med dette resultatet 6,6 millioner kroner mer av sparepengene enn forutsatt (17, 6 millioner).

Økonomisjef i Averøy kommune, Harald Kulstad Bergdal Berit Hannasvik

– Vi har utfordringer med å tilpasse driftsnivået til inntektene, sier økonomisjefen. De grepene som ble tatt i budsjettet for 2024 viser seg være nødvendig, men det ser ikke ut til at disse tiltakene er tilstrekkelig for å tilpasse driftsnivået til inntektene. 

– Hva har skjedd?

– I 2023 fikk vi ikke den ekstra skatteinngangen som har vært med å redde oss de siste årene. Skatt og rammetilskuddet fra staten, som er våre største inntektskilder, endte på 2 millioner kroner over budsjett. Pensjonskostnadene ble til slutt 9,2 millioner kroner over budsjett. Motsatt vei gikk finanskostnadene med 3,4 millioner under budsjett, noe som først og fremst skyldes økt renteinntekter, sier Bergdal. Samlet hadde Averøy kommune i 2023 inntekter på 621,2 millioner kroner. På kostnadssiden hadde enhetene et samlet overforbruk på 12,9 millioner kroner.

– Tjenestene innen helse- og omsorg hadde et samlet overforbruk på 16,9 millioner kroner, men også skole og barnehager hadde et overforbruk på 5,9 millioner. Totalt har Averøy kommune nå 380 årsverk. Det er ca. 38 årsverk mer enn for ett år siden. Vi har en vekst innen helse og omsorg på ca. 26 årsverk som skyldes blant annet enkeltvedtak i forbindelse med spesielt ressurskrevende personer og kommunal overtakelse av legesenter. En del av kostnadene knyttet til enkeltvedtak får vi kompensert fra staten, sier Bergdal.

Vi må sette i verk nye tiltak for å komme i pluss

Vi ser at vi fortsatt har et for høyt driftsnivå i forhold til de inntektene vi får. Bruken av disposisjonsfond (eller sparepenger) kan ikke brukes som løsning, da disse snart er oppbrukt. Økonomisjefen understreker behovet for ytterligere tiltak for å komme i pluss og bygge reserver.

Da budsjettet for 2023 ble vedtatt, lå det inne at man skulle bruke 1,1 millioner fra kommunens disposisjonsfond. Gjennom året er det ytterligere vedtatt brukt 14,1 millioner. Denne økningen er spesielt knyttet til ekstrautgifter i forbindelse med nye lovpålagte tjenester.

– Vi måtte gjøre det for å få budsjettet i balanse. Når vi går med overskudd tilbakefører vi penger til disposisjonsfondet. I 2023 ble det brukt 24,2 millioner kroner av sparepengene. 

Averøy kommune hadde ved årsskiftet en samlet gjeld på 774,1 millioner kroner. Det tilsvarer cirka 130.000 per innbygger.