Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Det er nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er januar, februar og mars 2024. Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.

Hvem kan søke
Tilskuddsordningen er for frivillige organisasjoner. Gjennom ordningen dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 73 øre per kWt og timesprisene der forbruket per time beregnes ved hjelp av et gjennomsnittlig forbruksmønster for frivillige organisasjoner. Det er ingen endring for søkerne i ordningen. De trenger kun å dokumentere strømforbruk per måned.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

 

Hvilke kostnader kompenseres
Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk der timesprisene på strøm er over terskelen på 73 øre per kWt.

Følgende skal ikke kompenseres:

  1. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  2. Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  3. Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  4. Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

 

Hvordan kan du søke?
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opprettet et søknadsskjema for tilskuddsordningen.

Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister finner du på lottstift.no:

 

Søknadsfrist
Det er kvartalsvise søknadsrunder. Det kan nå søkes om strømstøtte for første kvartal 2024 (januar–mars). 
Søknadsfrist er 15. mai klokken 13.00

Hvor mye kan vi få i støtte?
Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode. 

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 90 prosent av strømkostnadene over 73 øre per kWt.

Les mer på Regjeringen.no

Søknadsskjema og mer informasjon