Kommunedirektøren

Kommunedirektøren (tidl. rådmannen) er øverste administrative leder i kommunen, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hovedoppgavene for kommunedirektøren er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Kommunedirektøren har faglig ansvar for at sakene politikerne skal ta stilling til, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe en avgjørelse. Når vedtak er fattet, er det også kommunedirektørens ansvar i sette vedtakene i verk.

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget.