Økonomikontoret

Økonomiavdelingens hovedoppgaver er:

- budsjett og økonomiplan
- regnskap og økonomiforvaltning
- fakturering og innfordring
- økonomisk analysearbeid
- startlån

 

Årsbudsjett og økonomiplan

Første året i økonomiplanen er lik årsbudsjettet. Økonomiplanen vedtas av kommunestyret for en periode på fire år. Økonomiplanen for resten av perioden justeres i tråd med ved politiske vedtak og forventet økning eller minking fra en generell prisjustering.

Kommunale avgifter og andre kommunale krav

Kommunale avgifter faktureres i fire terminer. Forfall er 31.mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Øvrig fakturering skjer rundt den 20. i måneden med forfall den 20. i påfølgende måned.

Det er de enkelte tjenestene som fastsetter kravene, mens innkrevingen er lagt til økonomikontoret. Spørsmål vedrørende regninger rettes til den aktuelle etat. Henvendelser vedrørende betaling rettes til økonomiavdelingen.

Ved betalingsvansker kontakt alltid økonomiavdelingen.

Se dine faktura og søk om betalingsutsettelse
 

 

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Les mer på Skatteetaten sine sider