Tekniske tjenester

Tekniske tjenester har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer kommunale veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, vann- og avløpsnett, renovasjons- og slamtømmeordning.

Tekniske tjenester står for drift av alle kommunale bygg og eiendommer, kommunens veier og brannvesen (tjenestekjøp).

Avdelingen står også for vannforsyning (Folland Vannverk) og kommunale avløp (kloakk), samt administrasjon av renovasjon og feiing.

Vannforsyning, avløp, renovasjon og feiing er regnskapsmessig adskilt fra kommuneregnskapet og drives etter et selvkostprinsipp (skal over tid gå i null).

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968
Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916
Rolandas Uoslys
Ingeniør - driftsansvarlig bygg
E-post
Telefon 902 63 295
Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 907 59 212