Tekniske tjenester

Tekniske tjenester har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer kommunale veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, vann- og avløpsnett, renovasjons- og slamtømmeordning.

Tekniske tjenester står for drift av alle kommunale bygg og eiendommer, kommunens veier og brannvesen (tjenestekjøp).

Avdelingen står også for vannforsyning (Folland Vannverk) og kommunale avløp (kloakk), samt administrasjon av renovasjon og feiing.

Vannforsyning, avløp, renovasjon og feiing er regnskapsmessig adskilt fra kommuneregnskapet og drives etter et selvkostprinsipp (skal over tid gå i null).