Tekniske tjenester

Tekniske tjenester har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, vann- og avløpsnett, renovasjons- og slamtømmeordning.

Avdelingen vurderer og utfører trafikksikkerhetstiltak, prosjekterer og har byggeledelse ved nye vei-, vann- og avløpsanlegg.

Det er enhetens uteseksjon som vedlikeholder kommunens veinett, avløpsanlegg, pumpestasjoner og slamavskillere. Uteseksjonen utfører også transportoppdrag for andre kommunale enheter.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 71 51 35 60
Mobil 957 85 993