Ordfører

Fram til høsten 2027 er det Ingrid Ovidie Rangønes (Ap) som svinger ordførerklubba og styrer debatten i lokalpolitikken. Ordføreren har kontor i 3. etasje på kommunehuset. Svein Kongshaug (Ap) er varaordfører.

Ingrid Ovidie Rangønes er født i 1961 og er fra Hasseløya. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet innen fagfeltene barn/oppvekst, sosial og kultur siden 1986.

Rangønes har vært politisk aktiv i Ap i mange år, og har flere perioder i kommunestyre og formannskap bak seg.

Ordførerens myndighet

Ordførerens myndighet framgår av kommuneloven. Ordføreren er møteleder i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er rettslig representant for kommunen, og underskriver på kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre. 14 Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer unntatt kommuneorganer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren bare møte- og talerett.

Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av.

Kommunestyret har delegert ordføreren følgende myndighet (fra delegeringsreglement vedtatt 2020):

9.1.1 Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i hastesaker med hjemmel i § 11- 8. Det betyr myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

9.1.2 Opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.

9.1. 3 Treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. Ordføreren har plikt til å rapportere tilbake til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet. Ordføreren delegeres ut over det loven legger til grunn, følgende myndighet:

9.2 Annen myndighet

9.2.1 Gi gaver og annen oppmerksomhet innenfor en ramme på kr. 5 000,- i hvert enkelt tilfelle.

9.2.2 Avgjør søknader fra folkevalgte om deltakelse på kurs- og konferanser.

9.2.3 Velger politiske utsendinger på vegne av kommunen.

9.2.4 Har myndighet til å forberede saker og legge fram innstillinger til behandling i folkevalgte organer i de tilfeller hvor kommunedirektøren selv – og dermed hele administrasjonen – er inhabil.

9.2.5 Er øverste beredskapsansvarlig i kommunen.

Borgerlig vielse

Averøy kommune har egne godkjente vigslere. Dette er ordfører og varaordfører, kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. Les mer om borgerlig vielse i Averøy kommune.

Artikkelliste