Pris og betaling

Betalingssatser for barnehageplass i Averøy 2024 ser du i tabellen under.

Betalingssatser barnehager 2024

Betalingssatser barnehager 2024
Tilbud Pris per måned (pris fra august 2024) Kost per måned
5 dager 3000 (1500) 460
4 dager 2800 (1400) 375
3 dager 2250 (1125) 305
2 dager 1550 (775) 200
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag

 

Søskenmoderasjon gis med 30 % for 1. søsken og 100 % for 2. og flere søsken.

Regjeringen foreslår å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage. Fra 01.01.2023 var maksimalprisen for en heltidsplass 3 000 kr/mnd. Den reduseres i spredtbygde kommuner (AVERØY) ytterligere til 1 500 kr/mnd. fra 01.08.2024. Dette innebærer en halvering av maksimalprisen. Dermed foreslås satsene for foreldrebetaling pr. måned med en tilsvarende halvering for 2, 3 og 4 dagers oppholdstid fra 01.08.2024.

For opphold under 5 dager/uke kan barnehageeier selv fastsette betalingssatsene og eventuelt øke disse med mere enn forventet prisstigning. Vi har gjort tilpasninger til den nye maksimalprisen.

Kommunedirektøren foreslår at regjeringens foreslåtte maksimalpris følges opp av Averøy kommune, og at kommunestyret foretar en justering av de øvrige satsene slik det framgår av tabellen over.


Manglende betaling for barnehageplass i kommunale barnehager


Kommunen opplever at noen foresatte er på etterskudd med betaling av regninger for barnehageplass.

Vedtektene for de kommunale barnehagene har slike bestemmelser om manglende betaling:

"Rådmannen kan si opp barnehageplassen dersom de foresatte unnlater å betale i mer enn 2 måneder. Alle barnehageregninger må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass".

Når kommunen registrerer at det ikke er betalt for barnehageplass i mer enn 2 måneder, vil enhetsleder sende vedtak om oppsigelse av plassen.

Les mer om:
 

Artikkelliste